Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tekniska nämndens ärendelista
2022-05-17

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2022-05-17 klockan 09.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Marie Lundin och Jerry Johansson

1. Sjöledningsentreprenad - information

Conny Hansson

2. Återrapportering om gång- och cykelväg mellan Ånneröd - Hällestrand

Conny Hansson och Mattias Sahlberg

3. Strömstad 4:16, Strömstad 3:13 och Mällby 1:16 – Ansökan om att erhålla arrendekontrakt för ställplats för husbilar

Mattias Sahlberg

4. Detaljplan för del av Hålkedalen 1:7 m fl. – Information rörande byggnation av bussvändslinga

5. Strömstad 4:16 (Myren) – Upplåtelse av mark för lägenhetsarrende för varvsverksamhet och båtuppställning

6. Bastekärr 1:18 - Förfrågan om förlängning av tid för markanvisning för del av Bastekärr industriområde

Roland Kindslätt och Lars Strandberg

7. Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna

Ulrik Johansson

8. Strömstad kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Strömsvattnets parkering

9. Strömstad kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Tångens parkering

10. Strömstad kommuns lokala trafikföreskrifter om laddplats på Strömsvattnets parkering

11. Strömstad kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringstaxor

Roland Kindslätt och Lena Dahlin

12. Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 - information

Roland Kindslätt och Carsten Sörlie

13. Tertialrapport april

Roland Kindslätt

14. Förslag till organisationsförändring - AB Strömstads Badanstalt

15. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Patric Larsson (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Linus Johnsson, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79

Marie Lundin, projektingenjör, VA-avdelningen

191 28


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt