MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Tekniska nämndens ärendelista
2022-01-25

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2022-01-25 klockan 08.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset för behandling av följande ärenden:

Niclas Samuelsson

1. Hamnavtal Ångbåtskajen (Västtrafik)

Mattias Sahlberg

2. Bastekärr 1:18 - Förfrågan om att erhålla markanvisningsavtal för industriradhus på del av Bastekärr industriområde

3. Strömstad 4:16 (Lokstallet) – Upplåtelse av anläggningsarrende för ny personalbyggnad

Conny Hansson

4. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Ånneröd - Hällestrand

5. Motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna

6. Cykelplan, svar på remisser

7. Strömstad 4:16 - Järnvägstorget, ansökan om bygglov för väderskydd samt rivningslov för befintligt väderskydd - överklagan

Jeanette Johander

8. Remiss reviderat reglemente för intern styrning och kontroll samt tillämpningsanvisningar

Roland Kindslätt

9. Överföring av investeringsmedel 2021-2022

10. Delegations- och anmälningsärenden

Ulf Gustafsson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef


Ledamöter

Ersättare

Ulf Gustafsson (S)

Uno Nilsson (S)

Ronnie Brorsson (S)

Besnik Obertinca (S)

Rolf Rask (S)

Muhyettin Aslan (KD)

Claes Nabrink (L)

Elin Douglasson (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Tore Lomgård (C)

Bengt Göran Bergstrand (M)

Patric Larsson (M)

Morgan Gustafsson (SD)

John Johansson (SD)


Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet

194 68

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Spindel, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Maria Aronsson, miljöstrateg

194 08

Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare

191 61

Lars Strandberg, renhållningschef

195 46

Niclas Samuelsson, avdelningschef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avdelningschef, VA

196 79


Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt