MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Tekniska nämndens ärendelista
2018-09-11

Tekniska nämnden kallas till sammanträde tisdag 2018-09-11 klockan 08.00 på Tekniska förvaltningen för behandling av följande ärenden:

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Niclas Samuelsson

1. Färjeläget - lägesrapport

Ledningsgruppen

2. Sommaren 2018 - information

Conny Hansson och Jeanette Johander

3. Statlig medfinansiering till GC-belysning Ånneröd – Seläter camping

4. Omfördelning av investeringsmedel för gång- och cykleväg utmed Myrängsvägen

5. Yttrande avseende motion - Ta bort busshållplatsen vid nedre bron, Södra Hamngatan

6. Omdisponering av trafikmiljö - utvärdering

7. Medborgarförslag om placering av byst av Emelie Flygare Carlén

Mattias Olsson

8. Rossö Uppegården 2:224 - Upplåtelse av bostadsarrende

Alexandra Lilliebjelke

9. Kebal 2:96, Kebal 1:113, Mällby 1:16 (Strömstad Golfklubb) – Skyddsjakt

Charlotta Björkman och Roland Kindslätt

10. Delårsbokslut

11. Mål och budget 2019 samt plan 2020-2022

12. Delegations- och anmälningsärenden

Strömstad 2018-09-04

Åsa Torstensson

Roland Kindslätt

ordförande

förvaltningschef

 

Tekniska nämnden

Ledamöter

Ersättare

Åsa Torstensson(C)

Stig Carlsson (C)

Ingemar Nordström (L)

Ulla Dafteryd (C)

Andreas Nikkinen (MP)

Hans-Robert Hansson (L)

Kent Hansson (S)

Marcus Palm (S)

Rolf Rask (S)

Kurt Andersson (M)

 

Telefonlista

Roland Kindslätt, förvaltningschef

191 70

Ulla Hedlund, sekreterare

196 24

Charlotta Björkman, controller

194 72

Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef

191 54

Mattias Olsson, mark- och exploateringsingenjör

196 39

Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör

192 31

Conny Hansson, gatuchef, Gatuavd

191 56

Jeanette Johander, biträdande gatuchef, Gatuavd

191 61

Eiton Ohlsson, avd chef, Renhållningsavd

194 96

Niclas Samuelsson, avd chef, Hamn och anläggning

194 24

Jerry Johansson, avd chef, VA

196 79

Marie Lundin, projektingenjör, VA-avd

196 84

 

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Ulla Hedlund

SIDANSVARIG: Roland Kindslätt