KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2023-01-18

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2023-01-18 kl 10.00 i kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

10:00-12:00 Peter Dafteryd

13:30-14:00 Marcus Palm

14:00-14:10 Aya Norwell

14:10-14:40 Karin Mellberg Jansson och Karolina Berggren

14:45-15:15 Roland Kindslätt

15:15-15:30 Carsten Sörlie

15:30- Maria Kvarnbäck och Malin Holm


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Utbildning i Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens ansvar och mandat under extraordinär händelse, respektive under höjd beredskap. (kl 10-12)

2

Styrdokument Krishantering/Civilt försvar 2023-2026

3

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

4

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott

5

Val av ledamöter och ersättare i Svinesundskommittén

6

Val av ombud och ersättare till stämma med Svinesundskommittén

7

Val av ombud och ersättare till stämma med Kommuninvest ekonomisk förening

8

Val av ledamot och ersättare till Kosterhavsdelegation

9

Val av ledamot i Kosterstiftelsen

10

Val av kommunens representant i Fiskekommunerna för perioden 2023-2026

11

Val av ledamot i Samförvaltningen

12

Val av ledamöter och ersättare i Leader

13

Val av ledamöter och ersättare i Bohuskustens Vattenvårdsförbund

14

Val av ombud till stämma i Bohuskustens Vattenvårdsförbund

15

Val av ledamot och revisor i ideela föreningen Strömstad Akademi

16

Regionalt samarbete gällande vandringslederna Bohusleden och Kuststigen samt den framtida cykelleden Västkustleden

17

Viljeyttring från kommunen att delta i ett regionalt samarbete kring utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade MTB-leder

18

Avsiktsförklaring Västkustleden

19

Begäran om tilläggsäskande, för ökade kostnader för avtal om larm och ledning med Västra Götalandsregionen, från Miljö- och byggnämnden

20

Riktlinje för visselblåsningsfunktion

21

Upplåtelse av mark för solceller inom Bastekärr 1:18

22

Fastställelse av utökat verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning i Strömstad

23

Borgensramar för 2023

24

Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2023

25

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023

26

Svar på - Motion om Strömstads kommun och klimatrapporten IPCC 2021 från Centerpartiet

27

Remiss av EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF)

28

Initiativärende - näringslivsfrämjande åtgärder

29

Anmälningsärenden

Strömstad 2023-01-11

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Helene Andersson Novela (S)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Carl Johan Evers (M)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Åke Karlgren (V)

Ola Persson (M)

Kerstin Eriksson (V)

Lena Martinsson (S)

Besnik Obërtinca (S)

Ulf Gustafsson (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Anders Ekström (KD)

Karin Lindeqvist (SD)

Mattias Gustafsson (SD)

Stefan Johansson (SD)

Andreas Hansson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Sandra Andersson (L)

 

Kerstin Karlsson (L)

Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt (MP)

Linda Nordin (FI)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland