KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2020-03-11

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2020-03-11 kl 13.00-18.00 i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Ärenden att beslutas av kommunfullmäktige

1

Brottsförebyggande arbete

2

Framtidens vårdinformationsmiljö - Fyrbodals kommunalförbund

3

Svar på - Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål från Centerpartiet

4

Svar på - Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen från Liberalerna

5

Svar på - Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i Strömstads kommun

6

Egenavgifter för färdtjänstresor till och från gymnasieskolan

7

Utvecklad och förenklad målstyrning

8

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn

9

Styrdokument för fastställelse av borgensavgift

10

Överföring investeringsbudget från 2019 till 2020

11

Redovisning av lokalt partistöd 2018

12

Utbetalning partistöd 2020

13

Gratistimme för parkering i centrum

Ärenden att beslutas av Kommunstyrelsen

14

Begäran från Tekniska nämnden om investeringsmedel 2020 för projektering av ombyggnation Ringvägen/Prästängsvägen

15

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2019

16

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

17

Remiss från Halden kommun - Ny kommundelplan för klimat och energi

18

Revidering av Handlingsplan avseende trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

19

Uppföljning Folkhälsoavtal 2019

20

Ansökan om planbesked - Norrkärr 1:119

21

Planprioriteringar 2020

22

Samarbete för Bohusbanan – avsiktsförklaring Transportkorridor

23

AnmälningsärendeStrömstad 2020-03-04

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Helena L´Estrade (L)

Mikael Cederbratt (M)

Jörgen Molin (M)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland