Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2022-09-08

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2022-08-09 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 15 september klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 27.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Medborgarförslag om att övergångsstället vid Coop tas bort

2

Frågestund

3

Inkomna motioner

4

Svar på - Motion om återvinningscentralen 2.0 från Liberalerna

5

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter

6

Revidering av Allmänna lokala föreskrifter för torghandel

7

Policy för upphandling

8

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

9

Utökad budgetram för Socialnämnden

10

Etappmål budget 2023 plan 2024

11

Revidering av kommunstyrelsens sammanträde 30 november till 15 november - Årsplan 2022 för sammanträden och ekonomiprocesser

12

Äskande inför 2023 - Samordningsförbundet Väst (Sof Väst)

13

Årsredovisning 2021 - Fyrbodals kommunalförbund

14

Organisationsöversyn - tjänstemannaorganisationen

15

Ändring av bolagsordning för AB Strömstad Badanstalt

16

Anmälningsärenden

17

Samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel

18

Ordföranden har ordetHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland