KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2022-06-21

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde tisdag
2022-06-21 kl 17.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 28 juni klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 147.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Avsägelser och val

2

Inkomna medborgarförslag

3

Frågor

4

Inkomna motioner

5

Medfinansieringsavtal cirkulation vid Daftö, väg 1029 och 1030

6

Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - exploateringsavtal

7

Sjöstjärnan 1 m fl (Spa-hotellet) - detaljplan

8

Exploateringsavtal för detaljplan på Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl

9

Detaljplan på Stensvik, del av Kungbäck 1:38 m fl

10

Ändring av plan- och bygglovstaxan för solceller på tak eller fasad

11

Avfallsföreskrifter

12

Revidering av riktlinjer för markanvisningar

13

Arbetsmiljöuppgifter – delegering och rutin för uppföljning

14

Revidering av Socialnämndens taxa

15

Riktlinjer för exploateringsredovisningen

16

Reglemente för intern styrning och kontroll

17

Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet väst

18

Årsredovisning 2021 samt beslut om ansvarsfrihet - Tolkförmedling Väst

19

Svar på - Motion om solceller på Pilen 5 från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

20

Svar på - Motion om initiativ till svensk/norsk överläggning om fördjupat gränssamarbete, i t.ex. Svinesundskommitténs regi, för att i samnordisk anda bidra till fördjupad dialog som motverkar att negativa "vi-och-dom"känslor i gränsområdet får fäste

21

Redovisning av motioner 2022

22

Redovisning av medborgarförslagen 2022

23

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2022

24

Anmälningsärende

25

Allmän politisk-ekonomisk debatt

26

Strömstad 350 årHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland