KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-04-23

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-04-23 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 30 april klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 39.1 MB, öppnas i nytt fönster.

1

Avsägelser och val

2

Inkomna motioner

3

Svar på - Motion om strategi för Agenda 2030 och FN´s 17 hållbarhetsmål

4

Svar på - Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen

5

Svar på - Medborgarförslag om avgiftsfri ledsagning för funktionsnedsatta i Strömstads kommun

6

Revisionsrapport 2019

7

Revisionsberättelse 2019

8

Årsredovisning 2019

9

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ

10

Finansiella rapporter 2019

11

Styrdokument för fastställelse av borgensavgift

12

Överföring investeringsbudget från 2019 till 2020

13

Redovisning av lokalt partistöd 2018

14

Utbetalning partistöd 2020

15

Utvecklad och förenklad målstyrning

16

Egenavgifter för färdtjänstresor till och från gymnasieskolan

17

Brottsförebyggande arbete - förslag till trygghetssamverkan i Strömstad

18

Informationssäkerhetspolicy

19

Anmälningsärende

Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland