KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-10-24

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2019-10-24 kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: torsdagen den 31 oktober kl 15:30

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 6.3 MB.

1 Information från Martin Axelsson från HRavdelningen
2 Frågestund
- Eventuell allmänhetens fråga
Fråga till Strömstadslokalers ordförande om projektering av multiköket och
behovsinventering
- Fråga till ordföranden i AB Strömstadsbyggen angående Filjestadsprojektet på
Sydkoster3 Inkomna motioner
3a. Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt Initiativ
3b. Motion om utveckling av skolutbildningen och besöksnäringen i Strömstads
kommun från Moderaterna
4 Revidering av Arvodesreglemente för förtroendevalda
5 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden
6 Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) - direktanvisning för bostäder
7 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggande av gång- och
cykelbro över Bojarkilen från Lars Tysklind, Liberalerna
8 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om öppenhet och dialog kring
köpet av Strömstads Sjukhus från Åsa Torstensson, Centerpartiet
9 Eventuella anmälningsärenden


Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland