Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Anlägga en ny brunn på Kosteröarna

Inom Kosteröarna är det tillståndspliktigt att anlägga en ny brunn. Båda Kosteröarna ligger inom vattenskyddsområde, vilket betyder att det finns skyddsföreskrifter som reglerar vad som får göras eller inte inom vattenskyddsområdet. I dem anges bland annat att det är tillståndspliktigt att anlägga en ny vattentäkt.

Vad går tillståndet ut på

Skälet till att en provpumpning ska utföras är att kontrollera hur stort uttag din brunn klarar av utan att det påverkar kvalitén eller kvantitet hos din egen brunn eller omkringliggande brunnar.

För att få ett permanent tillstånd för en ny brunn så får man först ett tillfälligt tillstånd för att gräva/borra en brunn för att kunna provpumpa den under minst tre veckor under juni-september, vilket är den tid då inget nytt grundvatten tillkommer. Det som regnar ner brukar omedelbart tas om hand av växtligheten eller avdunsta.

Under provpumpningen så kontrolleras den nyanlagda brunnen samt brunnar inom en radie på ca 150 meter för borrade brunnar och ca 50 meter för grävda brunnar. Det som ska kontrolleras är nivåförändringar samt kloridhalter. För att kunna göra detta så ska en sakkunnig person inom området (exempelvis en hydrogeolog) granska resultaten. Det kan vara svårt att få tag på en konsult som riktar sig till privatpersoner. Det är bra att ha kontakt med en sådan konsult innan brunnen är grävd eller borrad så att man vet att det finns någon som tar sig an att kontrollera mätningar och skriva rapporten.

Skulle provpumpningen visa att påverkan på omkringliggande brunnar enligt sakkunnig blir väsentlig så ska den nya brunnen tätas. Detsamma gäller om det visar sig att kloridhalten i brunnen ökar under provpumpningens gång.

Hur ska provpumpningen gå till

För att veta hur stor tillgång på grundvatten din brunn har samt av vilken kvalitet vattnet är, behöver du göra en provpumpning av din brunn.

Hur går en provpumpning till?

 • Provpumpningen ska utföras av en sakkunnig person så att utredningen blir fackmannamässigt utförd.
 • Provpumpning av grundvatten ska ske under minst tre veckor under perioden juni-september, det vill säga under de
  månader när det inte sker någon nybildning av grundvatten.
 • Under provpumpningen ska vattenytan i brunnen, uttagen vattenvolym och kloridhalt mätas varje dag.
 • Berörda grannbrunnar ska följas upp utifrån vattennivå och kloridhalt/förändringar i kloridhalt en gång i veckan under provpumpningsperioden.
 • Vattenprov för kemisk normalkontroll ska tas före och efter provpumpningen. Analyserna ska utföras av ackrediterat laboratorium.
 • Provpumpning ska avbrytas om onormala avsänkningar sker i den egna eller någon av omkringliggande vattentäkter. Om kloridhalten ökar kraftigt ska provpumpningen avbrytas och miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontaktas.
 • En grundvattenutredning måste skickas in till miljö- och byggförvaltningen för att bedömning av provpumpningens resultat ska kunna göras. Grundvattenutredningen sammanfattar resultatet från provpumpningen.
 • Det ska framgå i rapporten om fastigheten är bebodd under provpumpningstiden.
 • En slutsats ska redovisas i rapporten om vattenuttag, antal hushåll brunnen kan försörja, vattnets tjänlighet samt kloridmätningar.

Tillståndsprövning inklusive provpumpnings- och analyskostnader ombesörjs av fastighetsägaren/ exploatören.

Kontakt

Kommuncenter
0526- 190 00
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg