Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Nystart Strömstierna – aktiviteter höstterminen 2022

Inför höstterminen 2022 har skolledningen riggat för en nystart för Strömstiernaskolan. Nystarten innebär resursförstärkningar och rekryteringar av nya funktioner, men också ändrade arbetssätt. Alla åtgärder syftar till att skapa ökad trygghet och studiero för både elever och personal.

Aktiviteter med start höstterminen 2022:

Trygghetsteam som ska stötta eleverna

När eleverna börjar skolan i augusti så finns tre nya personer på plats för att stötta eleverna. Det innebär att det sker en utökning från en till tre socialpedagoger samt att skolan har tillsatt en ny tjänst som elevcoach. Varje årskurs (åk 7, 8 samt 9) får därmed tillgång till en egen socialpedagog. Tillsammans med skolans tre skolvärdar kommer man bland annat jobba med trivselaktiviteter, trygghetsskapande åtgärder, rastaktiviteter och sociala relationer, i syfte med att göra skolan tryggare för både elever och personal.

  • Catti Svensson Hylander, socialpedagog
  • Anna Svensson, ny socialpedagog
  • Sofia Källmark, ny socialpedagog
  • Camilla Olausson, ny elevcoach, med bakgrund inom polisen
  • Skolvärdar: Sandra Alexandersson, Juan Araos, Maria Hansson

Utveckling av arbets- och skolmiljön

Skolan kommer skapa förutsättningar för nya typer av aktiviteter och skolmiljöer:

  • tillskapande av studieplatser där eleverna kan sitta ner och läsa samt få studiero
  • skapa fler lugna platser för återhämtning där eleverna kan umgås, spela spel etc.
  • nya pulshöjande rastaktiviteter, framför allt utomhus

Ytterligare särskild undervisningsgrupp startas upp

Från hösten ges Strömstiernaskolan möjlighet att ta över de förskolelokaler som ligger bredvid skolan. Detta möjliggör att man kan skapa fler anpassade miljöer utifrån elevernas specifika behov och att skolan till hösten har fyra särskilda undervisningsgrupper.

Omtag – en resa mot en mobilfri skola

Skolan kommer att arbeta för att gå mot en mobilfri skola, med syfte att skapa ökad studiero, en ökad närvaro på lektioner och öka det sociala umgänget på raster mellan eleverna. Användningen av mobiler i klassrum, på raster etc har bland annat medfört att elever, mot sin vilja, har blivit filmade och där bild och film ibland läggs ut på sociala medier. Det praktiska genomförandet av en mobilfri skola kommer att behöva stöd från vårdnadshavare och samtliga lärare för att få full effekt. Skolan kommer tillskapa rutiner för att hantera detta på ett transparent sätt.

Alla klasser i årskurs 7 och årskurs 8 (samt tre klasser i årskurs 9) får ett hemklassrum

Hemklassrum avser bidra till att eleverna får en fast punkt och tydlig struktur och motverka ”spring” i korridorer. Forskning visar att ett hemklassrum kan bidra till trygghet, som i sin tur, kan ge bättre förutsättningar för elevers lärande, sociala välmående och studieresultat.

Konkretisering av: Vad kan du förvänta dig av skolan och vad kan skolan förvänta sig av dig?

Vid starten av höstterminen 2022 tas ett så kallat förväntansdokument fram som tydliggör vad vårdnadshavare eller elev kan förvänta sig av skolan, samt vad skolan kan förvänta sig att vårdnadshavare och elev bidrar med. Detta dokument omfattar konkreta beskrivningar av vilket ansvar som åligger skolan men också det ansvar som åligger vårdnadshavaren och eleven. Som led i detta kommer lärarna fortsätta att ha dialoger med eleverna kring skolans ordningsregler, värdegrund etcetera.

Fördjupat arbete kring värdegrund och skolutveckling

En nyanställd utvecklingsledare som finansieras av projektmedel under 2 år, Marie Jakobsson, kommer arbeta med att ta fram en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att utveckla skolans värdegrundsarbete tillsammans med personal och elever. Som ett led i detta införde skolan under våren 2022 en utökad mentorstid för att lärarna ska fördjupa dialogen med eleverna kring normer och värden med syfte att skapa en ökad trygghet inom klassen, devicen är att ”Alla ska vara med”.

Vklass – ny digital plattform som ska förenkla kommunikation mellan hem och skola

Under vecka 32 kommer du som vårdnadshavare till elev på Strömstierna att få ett meddelande via e-post som beskriver den nya digitala lärplattformen som grundskolan kommer att gå över till. Skolan och lärarna kommunicerar direkt till elever och vårdnadshavare via plattformen. De tidigare veckobreven som gick ut via e-post kommer försvinna och istället läggas ut som info i systemet. Detta medför att det blir samma system från förskola till gymnasiet, där man som vårdnadshavare kan följa sitt barns studieresultat och ha kommunikation med lärare/skola samt hantera frånvaroregistrering.

Tillgänglig lärmiljö i praktiken – Fortsatt arbete med att utveckla skolans lärmiljö: pedagogiskt, fysiskt och socialt

Under hösten kommer skolan och dess personal att arbeta med en gemensam målbild för Strömstiernaskolan. Syftet är att all personal ska ha en samsyn på skolans utvecklingsarbete och hur skolan ska arbeta med tillgänglig lärmiljö, som omfattar den sociala, pedagogiska och den fysiska skolmiljön. Som ett led i detta arbete har skolan tagit fram tydliga anslagstavlor specifikt för varje årskurs där eleverna kan se just sitt schema, hitta kontaktuppgifter till sina lärare, se karta över lokalerna etcetera.

Ombyggnation av skollokalerna

Det senaste halvårets händelseutveckling i omvärlden har medfört kraftigt ökade priser på varor, transporter och tjänster. Världsläget har också bidragit till att det råder brist på material inom flertalet branscher. Planerade investeringar i byggprojekt blir, som följd av detta, extremt mycket dyrare än planerat. Något som i sin tur ger ökade drift- och lånekostnader under många år framåt. De flesta kommuner och företag beslutar därför att skjuta på större planerade byggprojekt, i avvaktan på marknadsläget.

Den ombyggnation av Strömstiernaskolan som är planerad att starta under hösten 2023 och sedan pågå i ett par år framåt kan, utifrån ovanstående beskriven situation, komma att starta något senare än planerat. Om läget stabiliseras under hösten, kan den tänkta tidplanen hållas, i annat fall beräknas byggstarten försenas med 6-12 månader.

Elevantalet på Strömstiernaskolan kommer att öka med ca 100 elever från läsåret 2022/23 till läsåret 2026/27. För att hantera detta inflöde av elever på ett ändamålsenligt sätt, till dess att ombyggnationen är klar, så ser kommunen och Strömstadslokaler just nu över möjligheten att använda ändamålsenliga skolmoduler i närheten av befintlig skola.

Under hösten kommer skolan i samråd med Strömstadslokaler genomföra en inventering, för att se om det är möjligt att utföra något av det tänkta underhållet och renovering innan den stora ombyggnationen sker.

Under hösten pågår rekrytering av rektor till skolan

Susanne Granat Ahlstrand tillträdde som t f rektor för Strömstierna 2 (efter Håkan Dahl) 1 september och kommer vara på plats under höstterminen 2022. Hon blir kollega till Eva Hoffström och skolan bibehåller alltså organisationen att vara två skolenheter. Under hösten kommer ett externt rekryteringsföretag ombesörja rekryteringen till nämnda rektors/enhetschefstjänsten.

Omplaceringar och kameraövervakning

Ytterligare trygghetsskapande åtgärder som diskuteras är eventuella tillfälliga omplaceringar av elever. Detta bedöms i så fall från fall till fall och anpassas efter individen. Kameraövervakning är också på agendan. Skolledningen vill givetvis att skolan ska vara så säker så att man inte behöver det, men möjligheterna undersöks.

Kontakt

Eva Hoffström
Rektor
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Susanne Granat Ahlstrand
Tf rektor
0526-19 313
susanne.granatahlstrand@stromstad.se

Sara Arvenberg
Tf verksamhetschef grundskola, fritidshem, särskola
0526-195 44
sara.arvenberg@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Marie-Louise Mattila