KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ordningsregler på Odelsbergsskolan

5 kap. Skollagen

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsreglerna.

Skolan följer samma lagar och regler som gäller samhället i övrigt vad gäller likabehandling, diskriminering, våld, trakasserier, stöld, skadegörelse, droger etc.

Ordningsregler

Reglerna gäller hela dagen under pågående verksamhet i skola och fritidshem.

  • Föremål som stör skolverksamheten eller utgör en fara för säkerheten i skolan lämnas hemma.

Konsekvens om man bryter mot regeln:
Skolan omhändertar föremålet och kontaktar vårdnadshavare. Föremålet återlämnas när eleven slutar för dagen, alt. till vårdnadshavare.

  • Mobiltelefoner används inte inom skolans område. Mobiltelefon lämnas till läraren, som förvarar dessa på angiven plats, i annat fall ansvarar skolan ej för medhavd mobiltelefon. Mobiltelefoner får endast vara påslagna under pedagogens medgivande i undervisningens syfte.

Konsekvens om man bryter mot regeln:
Skolan omhändertar mobiltelefonen. Återlämnas när eleven slutar för dagen. Skolan ansvarar ej för borttappade mobiltelefoner.

  • Cykla, eller använda andra transportmedel på hjul, inom skolans område tillåts inte under skol- och fritidstid.

Konsekvens om man bryter mot regeln:
Tillsägelse av personal.

  • Eleverna får inte lämna skolans område under skoltid utan lärares tillåtelse.

Konsekvens om man bryter mot regeln:
Tillsägelse av personal. Elevansvarig pedagog kontaktar vårdnadshavare.

  • På rasterna är eleverna ute om inte elevansvarig pedagog bestämmer något annat.

Konsekvens om man bryter mot regeln:
Tillsägelse av personal.

  • Kasta snöboll, sten eller dylikt, inom skolans område tillåts inte under skoltid och fritidstid, då man kan skada andra.

Konsekvens om man bryter mot regeln:
Tillsägelse av personal.

  • Vid skadegörelse kommer ersättning att utkrävas av den som förorsakat skadegörelsen.

Konsekvens:
Faktura skickas till vårdnadshavare.

  • Vid upprepat störande beteende används åtgärdstrappan.

Cykling

Cykling rekommenderas från 12 år ålder enligt NTF. Cykelparkering sker på anvisad plats. Enligt gällande lagstiftning ska cykelhjälm användas.

Övrigt

Skolgården är inte allmän plats, vilket innebär att den är till för skolans aktiviteter under skol- och fritidstid. Elever som avslutat sin skoldag får därför inte uppehålla sig inom skolans område

Eva Stigberg, rektor Odelsbergsskolan F-3
Sissel Bjelkenborg, rektor Odelsbergsskolan 4-6

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Stigberg