HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vem kan få en god man eller förvaltare?

För att få en god man eller förvaltare krävs någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Det kan vara kroppslig eller psykisk sjukdom.

I lagen står det att man kan få hjälp av en god man för att:

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

Bevaka sin rätt

Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte kan bevaka sina rättigheter, har denne möjlighet att ansöka om god man.

Förvalta sin egendom

Ibland har man inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar, då kan det behövas att någon annan hjälper till.

Sörja för sin person

Det finns personer som behöver hjälp med att ta hand om sig själva. Man kan ovetande utsätta sin hälsa eller liv för risk, och därför behöva hjälp att sörja för sin person.

Särskilt för förvaltarskap

För att få en förvaltare krävs, utöver vad som framgår ovan, att personen inte kan vårda sig själv eller sin egendom och det inte är tillräckligt att ha en god man. 

Ansökan om god man eller förvaltare

Den hjälpbehövande eller dennes anhöriga kan ansöka om god man. Ansökan om god man eller förvaltare görs till den samverkande överförmyndaren i Uddevalla, se mer information på länken till höger. Ansökan kan göras av förmyndare eller av den som ansökningen avser, om han eller hon har fyllt sexton år. Även huvudmannens make eller sambo och närmaste släktingar kan göra en ansökan. Andra än de ovan uppräknade kan få ställa en ansökan till samverkande överförmyndare genom att anmäla behov av god man eller förvaltare.

Exempel är personal inom sjukvården eller socialtjänsten. Samverkande överförmyndare prövar om därefter om förutsättningar finns.

Vill du bli god man eller förvaltare?

I likhet med förvaltarskap är godmanskapet ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare. Till god man utses en allmänt lämplig person som är myndig och inte själv står under förvaltar- eller godmanskap.

Vill du bli god man eller förvaltare kan du göra en intresseanmälan. Blankett hittar du på Samverkande överförmyndarens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Uppdragen är arvoderade.

Ny lag för Anhörigbehörighet - Ett alternativ till godmanskap

Nya alternativ till godmanskap sedan 1 juli 2017.
Läs om Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten.

Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska framgå
• att det är en framtidsfullmakt
• vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
• fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndarförvaltningen har alltså varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.

Den som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med dig som är fullmaktsgivare. Fullmaktshavaren måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet men du får utse en person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag. Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Anhörigbehörighet
Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda honom eller henne. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning

1. make eller sambo
2. barn
3. barnbarn
4. föräldrar
5. syskon
6. syskonbarn.
Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.


Kontakt

Adress: 
Samverkande överförmyndare
Stadshuset
451 81 Uddevalla

Telefontid: Vardagar mellan kl 10.00-11.00

Besökstid: Vardagar mellan kl 10.00-11.45

Telefonnummer: 0522-69 60 00
I annat fall enligt överenskommelse.
overformyndaren@uddevalla.se

Överförmyndare Strömstads kommun
Sven Moosberg
sven.moosberg@stromstad.se

Telefontid
Måndagar 09.00-12.00
Torsdagar 13.00-15.00

0526-193 35

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-31, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ola Lindström