HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection


Barn och utbildning

 • Ansökan gymnasiet

 • Förskola, dagbarnvårdare, fritidshem

  • Förskola och fritidshem. Ansökan om ny plats och omplacering
  • Förskola och fritidshem - Guide för att ansöka om ny plats
  • Förskola och fritidshem. Hantera dina placeringar - ändring, uppsägning, schema mm
  • Förskola och fritidshem - Guide för att hantera dina placeringar
  • Förskola: Ändring av förskoleplats vid föräldraledighet.
  • Fritidshem: Godkännande av annan person som hämtar barnet
  • Anmälan om specialkost
 • Grundskola

  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med kontouppgifter.
  • Anmälan om specialkost
  • Ledighet för elev i grundskolan
 • Gymnasium

  • Vklass. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vklass. Inloggning med e-legitimation
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • Ansökan om ersättning vid arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Ansökan om extra ersättning vid Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Lärling
  • Val eller omval - Ansökan om avslutande av utbildning
  • Val eller omval - Ansökan om studieuppehåll
  • Val eller omval - Ansökan om byte av program
  • Utbildning - Ansökan om individuellt anpassat program
  • Utbildning - Ansökan om utökat program
  • Anmälan om specialkost
 • Kulturskolan

  • Kulturskolan. Inloggning med e-legitimation.
  • Kulturskolan. Inloggning med kontouppgifter.
 • Modersmål

  • Ansökan om modersmålsundervisning
  • Avanmälan om modersmålsundervisning
 • Resor och inneboende

  • Ansökan om skolskjuts för grundskoleelev vid växelvis boende
  • Ansökan om skolkort
  • Ansökan om inackorderingstillägg
 • Vuxenutbildning

  • Vuxenutbildning - webbansökan
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vklass. Inloggning med e-legitimation
  • Vklass. Inloggning med kontouppgifter.

Omsorg och hjälp

 • Ansökan om insatser inom LSS och SoL

  • Ansökan om insatser enligt LSS och Sol
 • Ansökan om insatser inom äldreomsorg

  • Ansökan insatser äldreomsorg
 • Avgifter

  • Information om avgifter för vård och omsorg samt boendestöd
  • Sammanställning av avgifter 2017
 • Bostadsanpassning

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
 • Folkhälsomedel

 • Färdtjänst och riksfärdtjänst

 • Hemsjukvård och hemtjänst vid tillfällig vistelse i Strömstad

  • Hemsjukvård tillfällig vistelse  i Strömstads Kommun
  • Hemtjänst tillfällig vistelse i Strömstads kommun
  • INFO Hemsjukvård under tillfällig vistelse i Strömstad
  • INFO Hemtjänst under tillfällig vistelse i Strömstad
 • Inkomstförfrågan

 • Invdivid & Familjeomsorg

  • Anmälan till Socialtjänsten
 • Vigsel, partnerskap

  • Boka och lämna uppgifter inför borgerlig vigsel

Uppleva och göra

Bygga, bo och miljö

 • Avfall

  • Mall för transportdokumentet för farligt avfall
  • SMS-tjänst vid driftstörning för vatten, avlopp och sophämtning
  • Ansökan om sophämtning en gång per kvartal (tariff G)
 • Bostäder

  • Anmälan till tomtkö
  • Ansökan om markupplåtelse, köp
  • Ajourhållning av lägenhetsregister – Flerbostadshus inklusive specialbostäder
  • Ajourhållning av lägenhetsregister – Småhus inklusive fritidshus
 • Brandskydd, sotning

 • Bygga nytt, ändra eller riva

  • Anmälan om eldstad/rökkanal i befintlig byggnad
  • Ansökan om förhandsbesked för bygglov
  • Ansökan om marklov
  • Ansökan om rivningslov
  • Rivningsanmälan
  • Ansökan om bygglov
  • Anmälan av kontrollansvarig, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg
  • Begäran av slutbesked/slutbevis
  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd
  • Avvecklingsplan för tidsbegränsat bygglov
  • Ansökan för enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder
  • Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg
  • Exempel på kontrollplan för fasadändring
  • Exempel på kontrollplan för inglasning av balkong
  • Exempel på kontrollplan för eldstad, rökkanal
  • Exempel på kontrollplan för komplementbyggnad
  • Exempel på kontrollplan för mindre tillbyggnad
 • Djur och lantbruk

  • Ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur
  • Användning av kemikalier och bekämpningsmedel
 • Kartor, Mätning och GIS

  • Beställning tillfälligt nyttjande av digitalt kartmaterial
  • Beställning av karta
 • Naturvård, parker

  • Ansökan om trädfällning inom tätort
  • Ansökan om trädfällning utanför tätort
 • Strandskydd

 • Vatten och avlopp

  • Intresseanmälan om anslutning till kommunalt dricksvatten- spillavlopp och dagvatten.
  • Anmälan om registrering av vattenanläggning
  • Ansökan/Anmälan om att anlägga eller ändra enskild avloppsanläggning
  • Anmälan av fettavskiljare
  • SMS-tjänst vid driftstörning för vatten, avlopp och sophämtning
  • E-tjänst för vatten och avlopp - inloggning till Future
  • Ansökan om nyckel till vattenkiosk
 • Värmepump

  • Anmälan/Ansökan om att inrätta värmepump
  • Anmälan/Ansökan om avledning av borrvatten

Trafik och infrastruktur

 • Arbeten i trafiken

  • Anmälan om tillstånd för utsättning av blomlådor
  • Trafikanordningsplan för vägarbete
 • Gräva, schakta

 • Hamnar och båtplatser

 • Parkering

  • Ansökan om parkeringstillstånd för boende
  • Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • Begäran om flyttning av fordon på tomtmark
  • Parkeringstillstånd för kommunala båtplatsinnehavare
  • Parkeringstillstånd för nyttotrafik
  • Parkeringstillstånd för pendlare
  • Parkeringstillstånd för pendlare, sommar
  • Parkeringstillstånd för ö-boende i Strömstads kommun
 • Stadsnära skog, trädfällning

  • Ansökan om trädfällning inom tätort
  • Ansökan om trädfällning utanför tätort
 • Torgplats

Näringsliv och arbete

 • Brandfarlig vara

  • Ansökan om explosiva varor
  • Tillståndsansökan brandfarlig vara restauranger
  • Tillståndsansökan brandfarlig vara
  • Så här fyller du i tillståndsansökan för brandfarlig vara
  • Anmälan tillfälligt innehav av brandfarlig vara
  • Anmälan om föreståndare
 • Cisterner

  • Anmälan om cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk (”skrotningsintyg”)
 • Hygieniska verksamheter

  • Anmälningsblankett lokal för hygienisk behandling
  • Anmälningsblankett lokal för undervisning
  • Mall egenkontrollprogram fastighet
  • Vägledning för egenkontrollprogram
 • Livsmedelsverksamhet

  • Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
  • Anmälan om försäljning av folköl
  • Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap 5§ alkohollagen (2010:1622)
  • Anmälan om tobaksförsäljning 12 c § tobakslagen (1993:581)
  • Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c § tobakslagen (1993:581)
  • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  •  Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • Miljöfarlig verksamhet

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet
 • Serveringstillstånd

  • A1 Ansökan och checklista stadigvarande tillstånd
  • A2 Ansökan och checklista för tillstånd till allmänheten
  • A3 Ansökan och checklista för tillstånd till slutet sällskap
  • A4 Ansökan om gemensam serveringsyta
  • A5 Ansökan och checklista för tillstånd provsmakning
  • A6 Anmälan och checklista om ändring i bolaget
  • A7 Anmälan om ändring av kontaktuppgifter
  • A8 Anmälan om kryddning av snaps
  • A9 Anmälan om serveringslokal
  • A10 Anmälan om upphörande eller uppehåll
  • A11 Anmälan om provsmakning tillståndshavare
  • Anvisningar tillfälliga tillstånd
  • Anvisningar stadigvarande tillstånd
  • B1 Finansiering vid köp av rörelse
  • B2 Beskrivning av finansiering
  • B3 Redovisning av långivare
  • B4 Budget
  • B5 Beskrivning av verksamheten
  • B6 Meny
  • B7 Styrkande av kunskaper
  • B8 Anmälan av serveringsansvariga
  • B9 Redovisning av uppdrag
  • Kunskapsprov

Kommun och politik

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-03-10, Göran Boman

SIDANSVARIG: Lena M Sundberg