Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Arbetsmarknadsfrågor/ Sysselsättning
Navigering
  
Barn och unga
Navigering
  
Boendestödsteamet
Navigering
  
Dödsboanmälan
Navigering
  
Ekonomigruppen
Navigering
  
Ekonomiska problem
Navigering
  
Familjerådgivning
Navigering
  
Funktionsnedsättning (LSS/SoL)
Navigering
  
Hjälp till barn och unga
Navigering
  
Mansmottagningen
Navigering
  
Missbruksenheten
Navigering
  
Våld mot kvinnor

Ekonomi- och försörjningsstödsgruppen

I gruppen arbetar tre socialsekreterare med ekonomiskt bistånd.
Du kan nå socialsekreterarna via kundvärdinnan på telefon 0526-192 77.
De har telefontid måndag till fredag mellan kl. 9.00 -9.45.

Försörjningsstöd

Dina rättigheter:
försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens omsorgsförvaltning. Den som av olika skäl inte har tillräckliga inkomster för att uppnå skälig levnadsnivå har rätt till försörjningsstöd.
Realiserbara tillgångar till exempel värdepapper, fordon som Du ej är i behov av för din försörjning och sparpengar måste först tas i anspråk innan man kan få socialbidrag.
Varje år bestämmer regeringen riksnormenöppnas i nytt fönster (pdf, 10.3 kB) som är den summa som skall räcka till hushållets mest vanliga kostnader.

Utöver riksnormen kan man få försörjningsstöd till skäliga kostnader för:

 •   Boende
 •   Hushållsel
 •   Arbetsresor
 •   Hemförsäkring
 •   Läkarvård
 •   Akut tandvård
 •   Glasögon
 •   Fackavgifter och a-kassa

Utgångspunkt vid bedömning av vad som är skäligt är vad låginkomsttagare normalt har råd med.

Det ställs krav på dig

Du måste aktivt göra vad Du kan för att så snart som möjligt bli självförsörjande. Det innebär bland annat att vara inskriven på Arbetsförmedlingen samt även på egen hand aktivt söka arbete. Är Du inte arbetsför måste Du vara sjukskriven. I vissa fall är Du skyldig att minska behovet av socialbidrag till exempel genom att sänka onormalt höga kostnader för Din bostad. Du måste också söka andra bidrag som Du kan ha rätt till.

Inkomster

Alla nettoinkomster skall räknas bort från normbeloppet till exempel:
lön, sjukpenning, föräldrapenning, pension eller sjukbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag och flerbarnstillägg, A-kassa, KAS, utbildningsbidrag, studielån, studiehjälp, underhållsbidrag, skatteåterbäring, vårdnadsbidrag, arvodesdel och övriga inkomster.

Till ansökan om försörjningsstöd skall bifogas:

 •   Inkomstspecifikation som styrker inkomsterna under de senaste tre månaderna.
 •   Vid arbetslöshet, arbetsförmedlingskort stämplat av handläggare.
 •   Vid längre sjukskrivning skall läkarintyg medtagas.
 •   Hyresavi eller kvitto på betald hyra samt hyreskontrakt.
 •   Handlingar som visar inkomster och utgifter på egen fastighet.
 •   Kopia på självdeklaration.
 •   Legitimation.

Inkomstförändringar

Om inkomsterna förändras under perioden då man har ekonomiskt bistånd är man skyldig att anmäla detta till Socialtjänst vuxen. Oriktiga uppgifter om Din ekonomi kan leda till återbetalningskrav och polisanmälan.

Så här söker Du

Ansökningsblankett kan fås från Socialtjänst vuxens kontor. Fyll i alla uppgifter, skriv under och skicka den sedan per post till:

Strömstads kommun
Socialtjänst vuxen
Omsorgskontoret
452 80 Strömstad

Överklagan

Om Du får avslag helt eller delvis på Din ansökan har Du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Du har rätt att få ett skriftligt beslut där det står varför Du fått avslag och hur Du kan överklaga beslutet. Inom tre veckor efter att Du fått beslutet skall Du lämna eller skicka in Din överklagan. I Din överklagan skall Du skriva vilket beslut Du överklagar och varför samt vad Du vill nå med Din överklagan. Efter förnyad prövning och om beslutet kvarstår skickar Socialtjänst vuxen Din överklagan till Förvaltningsrätten.

Kontaktinformation
Reception
Gunnel Skarin
Tel 0526-192 77 (kl. 9-12, 13-15)

Ekonomi-/LSS-handläggare
Telefontid måndag-fredag
kl. 09.00-09.45

Agneta Persson
Tel 0526-192 77 vx

Pernilla Rivera
Tel 0526-192 77 vx

Monica Danielsson
Tel 0526-192 77 vx

Besöksadress:
Surbrunnsgatan 13

Kontaktinformation
Verksamhetschef
Thomas Niklasson
Tel 0526-192 75, fax 0526-194 52
thomas.niklasson@stromstad.se

Besöksadress:
Brunnsgatan 2

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Ola Lindström
Sidansvarig: Pia Andreasson
Uppdaterad: 2013-11-13  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter