Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Adressättning
Navigering
  
Bygglov
Navigering
  
Detaljplanering
Navigering
  
Energirådgivning
Navigering
  
Kartor och mätning
Navigering
  
Lägenhetsregistret
Navigering
  
Miljömål
Navigering
  
Miljö och hälsoskydd
Navigering
  
Djurskydd
Navigering
  
Enskilda vattentäkter
Navigering
  
Fiskeregler i havet
Navigering
  
Hälsoskydd
Navigering
  
Livsmedel
Navigering
  
Miljöfarlig verksamhet
Navigering
  
Anmälningspliktiga verksamheter
Navigering
  
Cisterner
Navigering
  
Enskilda avloppsanläggningar
Navigering
  
Förorenade områden
Navigering
  
Tillståndspliktiga verksamheter
Navigering
  
Värmepumpar
Navigering
  
Bergvärme
Navigering
  
Jordvärme
Navigering
  
Skyddsföreskrifter
Navigering
  
Ytvattenvärme
Navigering
  
Navigering
  
Naturvård
Navigering
  
Radon
Navigering
  
Strandskydd
Navigering
  
Välj rätt båtbottenfärg
Navigering
  
Resultatredovisning
Navigering
  
Räddningstjänst
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Stadens miljö
Navigering
  
Säkerhet/Krisberedskap
Navigering
  
Taxor och avgifter

Jordvärme

Att tänka på vid installation av jordvärme


I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Att utnyttja den energin för uppvärmningen är en användbar metod för hus med hög energiförbrukning. Den mängd energi som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt.

Vid nedläggning av kollektorslang till jordvärme måste man ta hänsyn till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar. Det är också viktigt att slangen läggs på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna för att få ut effekt och för att undvika problem med tjälskott i gräsmattan.

Tänk på att märka ut slangen och upprätta en slangkarta så att framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas.

Vidta följande försiktighetsåtgärder

  • Du bör välja en helsvetsad plaströrskollektor (PEM PN 6,3) enligt SIS 3362 eller motsvarande. Se till att kollektorn täthetsprovas!
  • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det står vad du kan göra om det blir ett driftavbrott (kan t.ex. bero på läckage).
  • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium som t.ex. HFC (bl.a. R 134a och R 407c), ammoniak, butan och propan. För HFC gäller särskilda regler om behörighet för den som gör ingrepp i anläggningen, skylt, instruktioner, tillsyn m.m.
  • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol med max. 10 % denatureringsmedel som uppfyller läkemedelverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel. Värmepumpsinstallatör och den som lägger kollektorslangen ska använda samma typ av köldbärarvätska.
  • Anläggningen ska utföras på ett sådant sätt att max5 literköldbärarvätska kan läcka ut vid ett läckage.
  • Om du är noga med att märka ut platsen för kollektorn med plastband eller liknande och upprätta ordentliga relationsritningar undviker du problem vid framtida grävarbete.
  • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 20 m .

 

Kontaktinformation

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Karin Alexandersson (föräldraledig)
0526-193 34
karin.alexandersson@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fredrik Werling
0526-193 49
fredrik.werling@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anna Dahlborg
0526-192 04
anna.dhalborg@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anders Hedlund
Tel 0526-193 85
anders.hedlund@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rolf Holmgren
0526-191 48
rolf.holmgren@stromstad.se

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lena Sundberg
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2012-05-29  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter