Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Adressättning
Navigering
  
Bygglov
Navigering
  
Detaljplanering
Navigering
  
Energirådgivning
Navigering
  
Kartor och mätning
Navigering
  
Lägenhetsregistret
Navigering
  
Miljömål
Navigering
  
Miljö och hälsoskydd
Navigering
  
Djurskydd
Navigering
  
Enskilda vattentäkter
Navigering
  
Fiskeregler i havet
Navigering
  
Hälsoskydd
Navigering
  
Livsmedel
Navigering
  
Miljöfarlig verksamhet
Navigering
  
Anmälningspliktiga verksamheter
Navigering
  
Cisterner
Navigering
  
Enskilda avloppsanläggningar
Navigering
  
Förorenade områden
Navigering
  
Tillståndspliktiga verksamheter
Navigering
  
Värmepumpar
Navigering
  
Navigering
  
Naturvård
Navigering
  
Radon
Navigering
  
Strandskydd
Navigering
  
Välj rätt båtbottenfärg
Navigering
  
Resultatredovisning
Navigering
  
Räddningstjänst
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Stadens miljö
Navigering
  
Säkerhet/Krisberedskap
Navigering
  
Taxor och avgifter

Cisterner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk-skrotningsintyg-(ifyllbar).pdf.pdföppnas i nytt fönster 305 kB
Denna sida innehåller information om några av de regler som är bra att känna till för dig som har eller tänker installera en cistern. Miljöbalkens bestämmelser ligger till grund för vilka skyddsåtgärder som behövs. Var och en som förvarar en kemisk produkt ansvarar för att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnade.

I Strömstad finns ett stort antal cisterner för förvaring av diesel och eldningsolja. Dessa blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Stålcisterner rostar invändigt på grund av att kondensvatten lägger sig i botten på tanken, under oljan, och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja. Det är oftast svårt för dig själv att se i vilken kondition en cistern är, och om den har börjat ta skada. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. En liter olja kan leda till att en miljon liter vatten blir odrickbart.  Utsläpp av olja i mark eller i vatten kan döda djur och växter och skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver.

Du som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Om en olycka skulle ske och det visar sig att reglerna inte följts kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget. Om du har ett företag är det bra att införa kontrollrutiner på cisternerna i egenkontrollen.

Vid läckage


Om olja har läckt ska du omedelbart vidta åtgärder för att förhindra spridning. Vid akuta olyckor kontakta SOS (telefonnummer 112) och miljö- och hälsoskyddskontoret.
 
Denna information är en kort sammanfattning av gällande regler för cisterner i mark och cisterner ovan mark upp till 10 m³ och som innehåller diesel, eldningsolja eller spillolja.

Vilka regler finns och vem är tillsynsmyndighet?


Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24, gäller förvaring av dieselbränsle, eldningsolja, spillolja och inom vattenskyddsområde också hantering av andra brandfarliga varor. De berör såväl privatpersoner som företag.
För mera information gå in på webbplatsen www. naturvardsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvaret över Naturvårdsverkets bestämmelser.
 
Regler för hur cisternerna ska konstrueras och installeras finns i Räddningsverkets bestämmelser (SÄIFS 1997:9). I dessa regler finns även krav på övriga cisterner och brandfarliga produkter som inte regleras av Naturvårdsverket.
Se webbplatsen www.srs.se för mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten i Strömstads kommun har tillsynsansvaret över Räddningsverkets bestämmelser.

Bygglov kan krävas för installation av en utomhuscistern, kontakta byggförvaltningen på kommunen.

Informationsplikt


Skriftlig information ska ges till Miljö- och Hälsoskyddsavdelningen i god tid, senast 6 veckor, innan installationen av cisternen påbörjas eller hanteringen av den brandfarliga varan sker.

Informationsplikten gäller:


Cistern med tillhörande rörledningar som ligger i mark och som rymmer mer än 1 m³.
Installation av cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m³ där anslutna rör- och slangledningar läggs helt eller delvis i mark.
Installation av cistern med eller utan tillhörande rörledningar ovan mark och vars volym är större än 1 m³ men mindre än 10 m³.
Hantering av mer än 250 L brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Cisterner inomhus omfattas inte av informationsplikten under förutsättning att alla sidor är inspekterbara (mer än 0,1 m över golv eller mer än 0,2 m från vägg) och att ledningarna ligger fritt kontrollerbara, dvs. inte ingjutna i t. ex. golvet.

Kontroller


Alla kontroller som nämns här måste utföras av företag med särskild behörighet s.k. ackrediterat kontrollorgan.

Tips: Välj en cistern som är certifierad annars måste anordningen genomgå konstruktions och tillverkningskontroll.

Installationskontroll
Cisterner och rörledningar ska genomgå installationskontroll utförd av ackrediterat kontrollföretag.

Revisionskontroll


Kontroll ska göras när anordningen genomgått omfattande reparation, har skadats, har ändrat driftförhållandena eller flyttats. Flyttning inom gården av gårdscistern som inte är ansluten till ledningar räknas normalt inte som installation och medför därför inget krav på revisionskontroll.

Återkommande kontroll


Återkommande kontroll ska ske vart 12:e år. Cisterner och rörledningar som inte uppfyller kraven på korrosionsskydd ska kontrolleras vart 6:e år.

Cisterner och rörledningar inom vattenskyddsområde som inte uppfyller kraven på korrosionsskydd ska kontrolleras vart 3:e år.
Kopia på kontrollrapporten ska skickas till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
All kontroll ska utföras av ackrediterat företag.

Kontakta Miljö- och byggförvaltningen om du är osäker om vilket kontrollintervall som gäller för din cistern.

Det är du som är cisternägare/användare som är skyldig att se till att den återkommande kontrollen utförs.

Två viktiga datum för kontrollerna


Befintliga markförlagda cisterner ska redan ha genomgått återkommande kontroll minst en gång om sex eller tolv år gått sedan installationen.
Krav på återkommande kontroll för utomhuscisterner och för inomhuscisterner infördes först år 2000. Då bestämdes samtidigt när befintliga sådana ska genomgå den första återkommande kontrollen.
  • Utomhuscisterners första återkommande kontroll skall vara genomförd senast 1 juli 2004.
  • Inomhuscisterners första återkommande kontroll skall vara genomförd senast 1 juli 2006.

Om detta inte görs kan ni riskera vitesföreläggande eller förbud att använda cisternen från Miljö- och Byggnämnden.

Cistern tagen ur bruk


Har cisternen tagits ur bruk eller skrotats? Anmäl det till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen så slipper du onödiga frågor eller påminnelser från oss.

Cistern och tillhörande rörledningar som tas ur bruk ska tömmas, rengöras och åtgärder skall vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cisternen skall avlägsnas eller fyllas med sand. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall och särskilda krav ställs på denna hantering.

Externa länkar

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Swedaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du också söka
Ackrediterade besiktningsföretag

Illustrerad guide till Swedacs sökmotor

Kontaktinformation

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Karin Alexandersson
0526-193 34
karin.alexandersson@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fredrik Werling
0526-193 49
fredrik.werling@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anna Dahlborg
0526-192 04
anna.dahlborg@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anders Hedlund
Tel 0526-193 85
anders.hedlund@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rolf Holmgren
0526-191 48
rolf.holmgren@stromstad.se

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lena Sundberg
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2011-04-05  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter