Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Adressättning
Navigering
  
Bygglov
Navigering
  
Detaljplanering
Navigering
  
Energirådgivning
Navigering
  
Kartor och mätning
Navigering
  
Lägenhetsregistret
Navigering
  
Miljömål
Navigering
  
Miljö och hälsoskydd
Navigering
  
Djurskydd
Navigering
  
Enskilda vattentäkter
Navigering
  
Fiskeregler i havet
Navigering
  
Hälsoskydd
Navigering
  
Livsmedel
Navigering
  
Miljöfarlig verksamhet
Navigering
  
Anmälningspliktiga verksamheter
Navigering
  
Cisterner
Navigering
  
Enskilda avloppsanläggningar
Navigering
  
Förorenade områden
Navigering
  
Tillståndspliktiga verksamheter
Navigering
  
Värmepumpar
Navigering
  
Navigering
  
Naturvård
Navigering
  
Radon
Navigering
  
Strandskydd
Navigering
  
Välj rätt båtbottenfärg
Navigering
  
Resultatredovisning
Navigering
  
Räddningstjänst
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Stadens miljö
Navigering
  
Säkerhet/Krisberedskap
Navigering
  
Taxor och avgifter

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Definition enligt Miljöbalken  9 kap 1§:


Med miljöfarlig verksamhet avses

  1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten
  2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
  3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterdelas miljöfarliga verksamheter in i fyra olika kategorier:

A-verksamheter som skall ha miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
B-verksamheter som ska ha Länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
C-verksamheter som skall anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljönämnden.

Övriga verksamheter som varken behöver söka tillstånd eller anmäla verksamheten.
Vilka typer av verksamheter som behöver tillstånd eller är anmälningspliktiga framgår av bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (se ovan).

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är mekaniska verkstäder, bensinstationer, upplag av inert material och verksamheter som förbrukar mer än 500 kg organiska lösningsmedel per år.

Anmälningsplikt gäller även vid t ex efterbehandling och sanering av förorenade områden.
(Observera att anmälningsplikt för efterbehandlingsåtgärder inte är med i bilagan till utan återfinns i 28 § i samma förordning.)

Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn över verksamhet som påverkar miljön. För vårt arbete tar vi ut en tillsynsavgift enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige. För de tillståndspliktiga verksamheterna och huvuddelen av de anmälningspliktiga innebär det en årlig tillsynsavgift som tas ut i förskott. Övriga betalar en timavgift, för närvarande 700 kr per timma, i efterskott. Aktuella tillsynsavgifter framgår av taxan (enligt beslut av kommunfullmäktige).

Kontaktinformation

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Karin Alexandersson (föräldraledig)
0526-193 34
karin.alexandersson@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fredrik Werling
0526-193 49
fredrik.werling@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anna Dahlborg
0526-192 04
anna.dhalborg@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anders Hedlund
Tel 0526-193 85
anders.hedlund@stromstad.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rolf Holmgren
0526-191 48
rolf.holmgren@stromstad.se

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lena Sundberg
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2013-11-13  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter