Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Barn och Utbildning
Navigering
  
Arbetsplan
Navigering
  
Bildgalleri
Navigering
  
Fritidshem
Navigering
  
Frånvaro- och sjukanmälan
Navigering
  
Förskoleklass
Navigering
  
Försäkringsinformation
Navigering
  
Föräldrainformation
Navigering
  
Kontakta oss
Navigering
  
Läsårstider
Navigering
  
Matsedel
Navigering
  
plan m diskr. o. kränk. beh.
Navigering
  
Skolråd
Navigering
  
Särskolan
Navigering
  
Särskolan - Odelsberg

Föräldrainformation för Odelsbergsskolan

Här följer information om verksamheten på Odelsbergsskolan under läsåret 2014/2015. Informationen finns tillgänglig på skolans webbplats, där den också uppdateras vid behov:

www.stromstad.se/odelsbergsskolan

Rektor

Eva Hoffström, Rektor för Odelsbergs grundskola och fritidshem 0526-19 244, 070 - 565 83 38

Skolvärd

Göran Silvemark 0526-19 243, 070 - 274 26 60​

Personal på Odelsbergsskolan
Klasslärare Telefon Telefon
Förskoleklass och morgonfritids:    
Therese Ascic, Ingrid Eriksson och Annelie Johansson 19 298 19 230
Åk 1    
Josefin Forsmark, Monica Borg Eklund, Pernilla Ohlson Prangeröd och Karin Hansson 19 329  
Åk 2    
Eva Lek, Evalott Bychowski, Monica Forsström och Karla Valdivieso 19 271 19 230
Åk 3    
Josephine Haglund, Anna Karlsson, Johanna Dahl och Milla Johansson 19 297  
Åk 4    
Liselotte Emanuelsson, Sofia Kristoffersson, Paula Andréen, Hanna Karlsson och Lena Olausson 19495  
Åk 5    
Håkan Dahl, Paulina Dahl. Sandra Nielsen, Tringa Shasivari och Sandra Palm 19 340  
Åk 6    
Catrine Myrvold, Kerstin Burman, Helene Kallin, Elisabeth Lidberg, Aida Gripshi och Alisia Ring 19 341  
Förberedelsegrupp och svenska som andra språk:    
Karin Olsson, Johanna Johander Pia Strömberg-Halvorsen 19 386  
Fritidsavdelningar och personal:    
Violen (har all öppning 6.30 - 8.20 och stängning 16.30 - 18.30)    
Robert Bäckström, Sandra Palm och Eva Olsson 19 298  
Vildrosen    
Anders Nödtveidt, Johanna Dahl 19 230  
Kaprifolen    
Eva Johansson, Laila Furulund och Caroline Samuelsson 19 297  
Strandgossarna    
Katarina Person, Petter Öhnell 19 329  
Storfritids (för åk. 4-6)    
Tringa Shasivari, Alisia Ring, Aida Gripshi och Lena Olausson 19 386  

Grundskoleexpeditionen

På grundskoleexpeditionen arbetar Jeanette Hasselblom,tel 192 34. Expeditionen har sina lokaler på Strömstiernaskolan och fungerar som administrativt stöd för hela grundskolan F - 9. Till expeditionen ringer du om ditt/dina barn ska flytta eller byta skola. Vid frågor gällande placering på fritids kontaktas Maria Halvorsen på Skolkontoret, tel 193 99.

Läsårstider

Ht -14
Måndag 18 augusti - fredag 19 december
Vt -15
Måndag 12 januari - torsdag 11 juni

Lovdagar för eleverna
Ht -14
v 38: 19 september
v 44: 27 oktober - 31 oktober

Vt -15
v 8: 16 -20 februari (sportlov)
v 10: 6 mars
v 14: 30mars - 2 april (påsklov)
v 20: 15 maj

Antal skoldagar 178
Antal lovdagar 18

Sjukanmälan av elev

Sjukanmälan görs via kommunens centrala systemöppnas i nytt fönster (klicka på länken för att komma dit) eller se kommunens webbsida under Barn - och utbidlning "Frånvaro- och sjukanmälan.

Förälder anmäler via telefon 0526 - 170 892 med knapptelefon.

Du kan också som förälder få ett konto i vårt frånvarosystem Dexter Strömstad. Där kan du sjukanmäla ditt barn direkt via datorn. Du kan också se ditt barns frånvaro, samt även kvittera att du sett den.

OBS! Det är viktigt att du anmäler ditt barns frånvaro innan första lektionen: 

Ledighet från skolan Gäller från årskurs 1. All ledighet skall begäras skriftligt. Enligt grundskoleförordningen har skolan rätt att bevilja upp till 10 dagar ledighet per läsår för personliga angelägenheter. Är det frågan om ledighet över 10 dagar får detta beviljas om det finns synnerliga skäl. Vid ansökan om ledighet gör elevansvarig pedagog en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Bedömningen ligger till grund för om ledighet beviljas eller inte.
Blankett för ledighetsansökan kan fås av klassläraren, eller hämtas på kommunens webbplats, www.stromstad.se/skola

Utvecklingssamtal

Läraren,eleven och elevens vårdnadshavare ska minst en gång per termin ha ett utvecklingssamtal. Samtalet är en möjlighet till ömsesidig information mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren. Samtalet bildar utgångspunkten för hur skolan ska främja elevens fortsatta kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. Under samtalet ska läraren, eleven och vårdnadshavaren samtala om nuläget och vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas i övrigt så långt som det är möjligt. Överenskommelser dokumenteras i den framåtsyftande planeringen.  I årskurs 1 till 5 ges vid ett tillfälle per läsår omdömen om elevens kunskapsutvckling i de ämnen eleven har fått undervisning i. Omdömena meddelas muntligen vid samtalet och utgör grunden i den framåtsyftande planeringen.

Betyg

I årskurs 6 till 9 får eleven terminsbetyg, där elevens kunskapsutveckling bedöms i de ämnen eleven har fått undervisning i. Betygen utgör grunden i den framåtsyftande planeringen.

Nationella prov

Provdatum våren 2015

Årskurs 3:

I årskurs 3 genomförs de nationella prov i svenska/svenska som andra språk och matematik under perioden 9 mars - 15 maj.

Årskurs 6:

Svenska och svenska som andra språk: mån 2 februari och onsdag 4 februari

Matematik: tis 24 mars och torsdag 26 mars

Engelska: onsdag 15 april och fredag 17 april

Ge/Hi/Sh/Re: tis 28 april och onsdag 29 april

Bi/fy/Ke: tis 5 maj och tors 7 maj

Svenska som andraspråk

Barn med annat modersmål än svenska, har efter behov möjlighet att få undervisning i svenska som andraspråk. Undervisning i svenska som andraspråk anordnas istället för undervisning i svenska. Rektor fattar beslut utifrån behov. Pia Strömberg Halvorsen, Karin Olsson och Johanna Johander är ansvariga för svenska som andra språk.

Modersmålundervisning

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ämne om eleven har grundläggande kunskaper i språket och om eleven önskar få sådan undervisning (9 § grundskoleförordningen). Ansökan lämnas till rektor. 

Slöjd

Eleverna i årskurserna 4 - 6 har slöjd på Strömstiernaskolan.  Jari Eldsjö, Maria Kuylenstierna, Marie-Lousie Mattila och Iris Isaksen är ansvariga för slöjdundervisningen. Eleverna i årskurs 2 och 3 har slöjd på Odelsbergsskolan med klasslärarna.

Musik

Anders Nödtveidt har ansvar för musiken årskurserna 1 - 3. Eleverna i årskurserna 4 - 6 har musik på Strömstiernaskolan. Anna Lundqvist och Malin Jansson är ansvarig för musikundervisningen på 4 - 6.

Hemkunskap

Eleverna i i årskurs 6 har Hemkunskap på Strömstiernaskolan. Kicki Persson och Carina Eliasson ansvarar för undervisningen i hemkunskap.

Idrott och hälsa

På 4 -6 är det Katrin Eneroth som under undervisar i idrott och hälsa.

Simundervisning

Genom skolan har eleverna möjlighet till simundervisning på Badhuset ett begränsat antal gånger per termin. 

Främja likabehandlig och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Vi upprättar en årlig plan för arbetet där också elever och föräldrar är delaktiga. I planen ska också ingå rutiner för det åtgärdande arbetet. I det främjande arbetet handlar det om att stärka positiva förutsättningar för likabehandling och i det förebyggande arbetet handlar det om att minimera riskerna för kränkningar och diskriminering. 

Ordningsregler

Vi gör tillsammans med eleverna upp gemensamma regler för arbetet och samvaron på skolan. Dessa revideras under varje läsår. 

Säkerhetsregler

För att minimera riskfaktorerna i skolan finns det säkerhetsregler som alla elever måste följa. Säkerhetsreglerna är gällande på samtliga skolor. 

Kost

Som vårdnadshavare anmäler du till kostchef Agneta Kullberg, tel 194 58, om ditt barn har födoämnesallergi eller av annan anledning behöver alternativ kost. 

Elevhälsateam

Skolan har ett elevhälsateam som har till uppgift att arbeta förebyggande för elevers hälsa och trygghet.

Odelsbergsskolans elevhälsateam består av: Eva Hoffström rektor, Maria Haglund skolsköterska, Camilla Bengtsson specialpedagog, Ulrika Spindel specialpedagog, Lisbeth Mattsson skolkurator

Elevhälsateamet på Odelsberg träffas varannan måndag kl 13.00 - 15.00.

Skolhälsovården

Maria Haglund är skolsköterska på Odelsbergsskolan och är på plats tisdagar och onsdagar. Hon kan nås på tel 192 47 eller mobil 070 - 2408415. I åk 1 träffar skolsköterskan alla barn för en enklare hälsoundersökning, där tillväxt, syn o hörsel kontrolleras. Någon gång under första läsåret erbjuds barn med förälder ett besök hos vår skolläkare. Skolsköterskan arbetar under tystnadsplikt och har dokumentationsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. För rådgivning vid olika typer av problem går det bra att ta kontakt med skolhälsovården för rådgivning. Vår skolläkare heter Monica Ådin och tid till henne fås via skolsköterskan.

Mer information om skolhälsovården finns på Strömstads kommuns hemsida under Barn- och utbildning, resurscentrum, skolhälsovård.

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att vara resurs i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och har ett nära samarbete med elevansvariga pedagoger och rektor. Specialpedagoger på vår skola är Ulrika Spindel och Camilla Bengtsson. De kan nås på telefon: 0526 - 19293

Skolkurator

Skolkuratorn är anställd av Resurscentrum och ingår i Barn- och ungdomsteamet och är socionom/socialpedagog. Skolkuratorn står för elevhälsans psykosociala insatser och utifrån en helhetssyn använder kuratorn sig av ett brett register av arbetsmetoder som omfattar insatser på såväl individ-, grupp som organisationsnivå. Det kan vara stöd-, motivations- och krissamtal, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer samt med elevgrupper. Skolkuratorn bedömer, och vid behov utreder, elev eller elevgruppers sociala och psykosociala situation. Kuratorn ger också handledning och konsultation till skolpersonal.

Socionom Lisbeth Mattsson nås per telefon 0526-19196 eller mejl lisbeth.mattsson@stromstad.se

Försäkring

Samtliga barn i förskola och grundskola är genom kommunen olycksfallsförsäkrade. Försäkringsinforamtion finns även på skolans webbplats www.stromstad.se/skolaöppnas i nytt fönster.
Vid frågor ta kontakt med Bengt Andersson, tel 194 09. 

Skadegörelse

Vid skadegörelse kommer ersättning att utkrävas av den som förorsakat skadegörelsen. 

Polisanmälan

Vid misstanke om våld, stöld eller skadegörelse under skoltid gör vi alltid anmälan till polis och socialtjänst. Föräldrar blir alltid informerade i samband med en anmälan. 

Värdesaker

Värdesaker medtages ej. Om någon trots detta tar med sådana tar inte skolan ansvar för ev stöld/förstörelse. Om detta skulle ske är det hemmet som gör polisanmälan. 

Skolråd

Skolrådet består av föräldrarepresentanter från alla klasser, rektor samt personal. Föräldrarepresentanterna utses på höstterminens föräldramöte. Skolrådet samlas minst två gånger per läsår. 

Skolskjuts

Alla elever från F - 6 som är berättigade skolskjuts erhåller skolskjuts från busshållplatsen/uppsamlingsplatsen. För att vara berättigad ska avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiga, för F - 3 2 km och för årskurs 4 - 6 3 km. För avståndet mellan folkbokföringsadressen och busshållplatsen gäller samma avstånd.

För mer information kontakta skolskjutsansvarig Kent Hansson 19 305.

Utrymningsövning

För att kunna rutinerna vid eventuell brand eller annan utrymning övas utrymning minst en gång per termin. 

Fritidshem

Fritidsverksamhet erbjuds de elever vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. På vår skola har fritids öppet från kl 6.30 till skolstart kl 8.20 och efter skolans slut till kl 18.30. Anmälan om behov av plats görs till Barn- och utbildningskontore via kommunens webbplats: www.stromstad.se/barnomsorg

Förhållningssätt när det gäller hämtning och lämning av barn på Odelsbergsskolan!öppnas i nytt fönster (word, 13.5 kB)


Skriv ut föräldrainformationenöppnas i nytt fönster (pdf, 55.8 kB)

Externa länkar

Kontaktinformation
Strömstads kommun
Odelsbergsskolan
452 80 Strömstad

Besöksadress:
Storgatan 16
» Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefonlista: Se
"Föräldrainformation"
i vänstra kolumnen!

Fax 0526-192 46

Skolvärd
Göran Silvemark
Tel 0526-192 43
Mobil 070-274 26 60
goran.silvemark@stromstad.se


Skolsköterska
Maria Haglund
Tel 0526-195 08
maria.haglund@stromstad.se


sjuk-/frånvaroanmälanöppnas i nytt fönster

Rektor
Eva Hoffström
Tel 0526-192 44
Mobil 070-565 83 38
eva.hoffstrom@stromstad.se

Skolexpeditionen
452 80  Strömstad      

grundskolan.expeditionen
@stromstad.se

Besöksadress
Norra Linnégatan 4

Administratör:
Jeanette Hasselblom
Tel 0526-192 34
jeanette.hasselblom
@stromstad.se

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Eva Hoffström
Uppdaterad: 2014-11-12  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter