Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Barn och Utbildning
Navigering
  
Arbetsplan
Navigering
  
Bildgalleri
Navigering
  
Fritidshem
Navigering
  
Frånvaro- och sjukanmälan
Navigering
  
Förskoleklass
Navigering
  
Försäkringsinformation
Navigering
  
Föräldrainformation
Navigering
  
Kontakta oss
Navigering
  
Kvalitetsarbete
Navigering
  
Läsårstider
Navigering
  
Matsedel
Navigering
  
plan m diskr. o. kränk. beh.
Navigering
  
Skolråd
Navigering
  
Särskolan
Navigering
  
Särskolan - Odelsberg

Föräldrainformation för Odelsbergsskolan

Här följer information om verksamheten på skolan under läsåret 2013-2014. Informationen finns tillgänglig på skolans webbplats, www.stromstad.se/odelsbergsskolan där den uppdateras vid behov. 

Rektor

Eva Hoffström, Rektor för Odelsbergs grundskola och fritidshem 0526-19 244, 070 - 565 83 38

Skolvärd

Göran Silvemark 0526-19 243, 070 - 274 26 60​

Personal på Odelsbergsskolan
Klasslärare Telefon Telefon
Förskoleklass:    
Agneta Wimpel, Ingrid Eriksson och Annelie Johansson 19 298  
Åk 1    
Eva Lek, Evalott Bychowski, Monica Forsström och Karla Valdivieso 19 271  
Åk 2    
Josephine Haglund och Anna Karlsson 19 297  
Åk 3    
Josefin Forsmark och Monica Borg Eklund 19 329  
Åk 4    
Liselotte Emanuelsson, Håkan Dahl och Jehona Plava 19 340  
Åk 5    
Catrine Myrvold och Elisabeth Lidberg 19 341  
Åk 6    
Paula Andréen och Sofia Kristoffersson 19 386 19 495
Grundsärskolan Regnbågen    
Ingela Hallman, Tina Dahlman. Per Nikkinen, Inger Larsen, Annika Svahn 19 290  
Fritidsavdelningar och personal:    
Violen (har all öppning 6.30 - 8.20 och stängning 16.30 - 18.30)    
Robert Bäckström, Camilla Johansson 19 298  
Vildrosen    
Anders Nödtveidt, Johanna Dahl 19 271  
Kaprifolen    
Maritha Johansson, Tringa Shasivari, Eva Johansson 19 297  
Strandgossarna    
Katarina Person, Josefina Rancinger 19 329  
Storfritids (för åk. 4-6)    
Kristina Johansson, Camilla Sundström, Lena Olausson 19 386  

Förskole- och grundskoleexpeditionen

På för- och grundskoleexpeditionen arbetar Jeanette Hasselblom,tel 192 34. Expeditionen har sina lokaler på Strömstiernaskolan och fungerar som administrativt stöd för hela för- och grundskolan. Till expeditionen ringer du om ditt/dina barn ska flytta eller byta skola.Vid frågor gällande placering i förskola eller på fritids kontaktas Maria Halvorsen, tel 193 99 eller Christina Skärström, tel 193 98. 

Läsårstider

Ht -13
Måndag 19 augusti - fredag 20 december
Vt -14
Torsdag 9 januari - torsdag 12 juni

Lovdagar för eleverna
Ht -13
v 39: 26 september
v 44: 28 oktober - 1 november

Vt -14
v 8: 17 -21 februari (sportlov)
v 11: tisdag 11 mars (Ändrat från tidigare den 14/3)
v 16: 14 - 17 april (påsklov)
v 18: 2 maj

v 22: 30 maj

Antal skoldagar 178
Antal lovdagar 18

Sjukanmälan av elev

Sjukanmälan görs via kommunens centrala systemöppnas i nytt fönster (klicka på länken för att komma dit).

Ledighet från skolan Gäller från årskurs 1. All ledighet skall begäras skriftligt. Enligt grundskoleförordningen har skolan rätt att bevilja upp till 10 dagar ledighet per läsår för personliga angelägenheter. Är det frågan om ledighet över 10 dagar får detta beviljas om det finns synnerliga skäl. Vid ansökan om ledighet gör elevansvarig pedagog en bedömning utifrån den enskilde elevens hela skolsituation. Bedömningen ligger till grund för om ledighet beviljas eller inte.
Blankett för ledighetsansökan kan fås av klassläraren, eller hämtas på kommunens webbplats, www.stromstad.se/skola

Utvecklingssamtal

Läraren ska fortlöpande informera elev och föräldrar om elevens skolgång. Minst en gång per termin ska lärare, elev och förälder samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Vid utvecklingssamtalet skrivs en individuell utvecklingsplan, IUP. 

Individuell utvecklingsplan IUP

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanerna och kursplanerna. 

Skriftliga omdömen

Minst en gång per termin får föräldrar och elever en skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. 

Nationella prov

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9, i årskurs 3 i svenska och matematik och i årskurs 6 i svenska, svenska som andra språk, matematik, engelska samt i  NO, biologi, fysik eller kemi och i SO, geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap.

Skolhälsovården

Skolsköterska på vår skola är Maria Haglund som är på skolan tisdag och onsdag. Hon kan nås på tel 192 47 eller mobil 070-1437960. I åk 1 träffar skolsköterskan alla barn för en enklare hälsoundersökning/hälsosamtal, där tillväxt, syn o hörsel kontrolleras. Någon gång under hösten erbjuds barn med förälder ett besök hos vår skolläkare. I Åk 4 träffar vi eleverna för ett hälsosamtal samt kontroll av tillväxt, rygg, syn och hörsel. Vi träffar eleverna ytterligare 1 gång i åk 6 för en enklare hälsokontroll. Under höstterminen erbjuds dessutom elever i åk 1 o 6 vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) Nytt för 2012 är att flickor i åk 5 o 6 erbjuds vaccination mot HPV-virus vid 3 tillfällen Kallelse och info kommer med posten. Skolsköterskan arbetar under tystnadsplikt och har dokumentationsansvar enligt Hälso o Sjukvårdslagen. För rådgivning vid olika typer av problem går det bra att ta kontakt med skolhälsovården för rådgivning.
Vår skolläkare heter Monica Ådin och tid till henne fås via skolsköterskan.

Elevhälsateam

Skolan har ett elevhälsateam som har till uppgift att arbeta övergripande för elevers hälsa och trygghet.

I elevhälsateamet på vår skola ingår:
Eva Hoffström, rektor, Maria Haglund, skolsköterska, Gunilla Andersson specialpedagog, Ulrika Spindel, specialpedagog, Lisbeth Mattsson, skolkurator

Elevhälsateamet Odelsberg träffas varannan måndag kl 14.00 - 16.00
Ett elevärende tas upp genom att det aviserats av pedagog i utredning av särskilt stöd, utredning av kränkande behandling eller annan frågeställning. Det ska alltid vara förankrat hos vårdnadshavare att ärendet tas upp i EHT. Det ska vara tydligt vilka insatser som är genomförda tidigare. Det ska vara tydligt vem som för in ärendet och vem som återkopplar tillbaka till pedagogen/vårdnadshavaren. Vårdnadshavare kan även vända sig direkt till EHT för konsultation. Pedagog och vårdnadshavare kan delta i EHT´s möte och kort presentera sin fråga 15 — 20 min för att efter mötet få en återkoppling med förslag på hur de/vi kan gå vidare.

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att vara resurs i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och har ett nära samarbete med elevansvariga pedagoger och rektor.
Specialpedagoger på vår skola är Ulrika Spindel och Camilla Bengtsson. Andersson.

Svenska som andraspråk

Barn med annat modersmål än svenska, har efter behov möjlighet att få undervisning i svenska som andraspråk. Undervisning i svenska som andraspråk anordnas istället för undervisning i svenska. Rektor fattar beslut utifrån behov. Pia Strömberg Halvorsen, Karin Olsson och Johanna Johander är ansvariga för svenska som andra språk.

Modersmålundervisning

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ämne om eleven har grundläggande kunskaper i språket och om eleven önskar få sådan undervisning (9 § grundskoleförordningen). Ansökan lämnas till rektor. 

Främja likabehandlig och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Varje skola och verksamhet upprättar en årlig plan för arbetet där också elever och föräldrar är delaktiga. I planen ska också ingå rutiner för det åtgärdande arbetet. I det främjande arbetet handlar det om att stärka positiva förutsättningar för likabehandling och i det förebyggande arbetet handlar det om att minimera riskerna för kränkningar och diskriminering. 

Ordningsregler

Vi gör tillsammans med eleverna upp gemensamma trivselregler för arbetet och samvaron på skolan. Dessa revideras under varje läsår. 

Säkerhetsregler

För att minimera riskfaktorerna i skolan finns det säkerhetsregler som alla elever måste följa. Säkerhetsreglerna är gällande på samtliga skolor. 

Försäkring

Samtliga barn i förskola och grundskola är genom kommunen olycksfallsförsäkrade i Länsförsäkringar. Försäkringsbesked går ut till alla föräldrar, och finns även på skolans webbplats www.stromstad.se/skolaöppnas i nytt fönster. Vid inträffat olycksfall på barn skall detta anmälas till Länsförsäkringar på telefon 031-63 23 75
Vid frågor ta kontakt med Bengt Andersson, tel 194 09. 

Skadegörelse

Vid skadegörelse kommer ersättning att utkrävas av den som förorsakat skadegörelsen. 

Polisanmälan

Vid misstanke om våld, stöld eller skadegörelse under skoltid gör vi alltid anmälan till polis och socialtjänst. Föräldrar blir alltid informerade i samband med en anmälan. 

Värdesaker

Värdesaker medtages ej. Om någon trots detta tar med sådana tar inte skolan ansvar för ev stöld/förstörelse. Om detta skulle ske är det hemmet som gör polisanmälan. 

Skolråd

Skolrådet består av föräldrarepresentanter från alla klasser, rektor samt personal. Föräldrarepresentanterna utses på höstterminens föräldramöte. Skolrådet samlas minst två gånger per läsår. Höstens möte är den 7 oktober.

Simundervisning

Genom skolan har eleverna möjlighet till simundervisning på Badhuset ett begränsat antal gånger per termin. 

Skolskjuts

Alla elever från F - 6 som är berättigade skolskjuts erhåller skolskjuts från busshållplatsen/uppsamlingsplatsen. För att vara berättigad ska avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiga, för årskurs
F - 3 2 km och för årskurs 4 - 6 3 km. För avståndet mellan folkbokföringsadressen och busshållplatsen gäller samma avstånd.

Berörda elever erhåller ett skolkort/busskort vid höstterminens start. Stulna eller borttappade kort anmäls till skolexpeditionen som spärrar kortet. Ett nytt kort beställs av skolexpeditionen som erhålls mot en kostnad av 100 kr. Barn i förskoleklass behöver inte betala ersättningskortet.

Skolbussarna är främst till för eleverna som inte är på fritids. De elever som är på fritids på eftermiddagarna kan få åka med i mån av plats.
För mer information kontakta skolskjutsansvarig 19 305.

Mat

Som vårdnadshavare anmäler du till kostchef Agneta Kullberg, tel 194 58, om ditt barn har födoämnesallergi eller av annan anledning behöver alternativ kost. 

Utrymningsövning

För att kunna rutinerna vid eventuell brand eller annan utrymning övas utrymning minst en gång per termin. 

Slöjd

Eleverna i årskurserna 4 - 6 har slöjd på Strömstiernaskolan.  Jari Eldsjö, Jocielyn Dahl och Maria Kylenstierna är ansvariga för slöjdundervisningen. Eleverna i årskurs 2 och 3 har slöjd på Odelsbergsskolan med klasslärarna.

Musik

Anders Nödtveidt har ansvar för musiken årskurserna 1 - 3. Eleverna i årskurserna 4 - 6 har musik på Strömstiernaskolan. Anna Lundqvist och Nicklas George är ansvarig för musikundervisningen på 4 - 6.

Språkval

Eleverna i årskurs 6 har språkval och undervisas i spanska, franska och tyska med språklärare som kommer till Odelsberg från Strömstiernaskolan en gång per vecka.

Hemkunskap

Eleverna i i årskurs 6 har Hemkunskap på Strömstiernaskolan. Kicki Persson och Carina Eliasson ansvarar för undervisningen i hemkunskap.

Idrott och hälsa

I de första årskurserna 1 -3 har klasslärana ansvar för idrotten. På 4 -6 är det Katrin Eneroth som under undervisar.

Fritidshem

Fritidsverksamhet erbjuds de elever vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. På vår skola har fritids öppet från kl 6.30 till skolstart kl 8.20 och efter skolans slut till kl 18.30. Anmälan om behov av plats görs till Barn- och utbildningskontore via kommunens webbplats: www.stromstad.se/barnomsorg

Förhållningssätt när det gäller hämtning och lämning av barn på Odelsbergsskolan!öppnas i nytt fönster (word, 66 kB)

Externa länkar

Kontaktinformation
Strömstads kommun
Odelsbergsskolan
452 80 Strömstad

Besöksadress:
Storgatan 16
» Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefonlista: Se
"Föräldrainformation"
i vänstra kolumnen!

Fax 0526-192 46

Skolvärd
Göran Silvemark
Tel 0526-192 43
Mobil 070-274 26 60
goran.silvemark@stromstad.se


Skolsköterska
Maria Haglund
Tel 0526-192 47
Mobil 070-2408415
maria.haglund@stromstad.se


sjuk-/frånvaroanmälanöppnas i nytt fönster

Rektor
Eva Hoffström
Tel 0526-192 44
Mobil 070-565 83 38
eva.hoffstrom@stromstad.se

Skolexpeditionen
452 80  Strömstad      
Fax 0526-192 35
grundskolan.expeditionen
@stromstad.se

Besöksadress
Norra Linnégatan 4

Assistent
Jeanette Hasselblom
Tel 0526-192 34
jeanette.hasselblom
@stromstad.se

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Eva Hoffström
Uppdaterad: 2014-02-24  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter