HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Vägar vidare

Foto över Strömstads hamn.

Omställningskontor för en hållbar arbetsmarknad

Strömstads kommun beviljas investeringsstöd från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen till ett omställningskontor. Staten satsar därmed cirka 3,5 miljoner kronor på omställning av arbetsmarknaden och lokal utveckling post-corona. Kommunens insats är 500 000 kr.

Sedan tidigare har arbetet beviljats 600 000 kr för uppstart av arbetet. Det nya Omställningskontoret ska lokaliseras till den tidigare sjukhusfastigheten (Pilen 5), och öppnar preliminärt den 1 februari 2021.

Omställningskontoret ingår i en satsning till stöd för enskilda och företag som drabbats av effekter av coronakrisen. Rubriken är ”Kraftsamling”, samlingsnamnet rymmer även andra pågående projekt i syfte att hitta ny kurs för enskilda och företag i coronakrisens spår. Omställningskontoret har initialt två uppdrag, dels ”en väg in” för Strömstadsbor som drabbats av varsel och arbetslöshet och som inte fångats upp av arbetsförmedling eller vuxenutbildning, dels att hjälpa företag till omställning och utveckling framåt.

Robust arbetsmarknad är målet

Omställningskontoret ska ses som en start på en mer långsiktig satsning för att stödja framväxten av en mer robust lokal arbetsmarknad. Redan under våren tas nästa steg för att identifiera och starta utvecklingsverksamhet (”utvecklingsnoder”) i samarbete med näringslivet och lämpliga utbildningscentra. Rent konkret kan detta handla om kunskapsuppbyggnad, försöksverksamhet och utbildning för att främja omställning och nyföretagande inom områden där potential för utveckling och nya arbetstillfällen finns. Exempel är maritima näringar och e-handel/spedition i samarbete med lokala företag och regionala lärcentra. Ambitionen är dels att hjälpa lokala näringslivet med affärs- och kompetensutveckling, dels att bredda näringslivet genom att skapa förutsättningar för etablering av nya branscher och företag. Andra projekt som bidrar i samma rikting är:

  • BID – Business Improvement District – stärkt samarbete med näringslivet för platsutveckling
  • Fyrbodal Modul 5 – kartläggning av kompetensbehov relativt lokalt/regionalt utbildningsutbud som grund för nya fortbildningsmöjligheter

Nuläge och finansiering

I dagsläget pågår rekrytering av personal. Kontoret ska bemannas av dels en vuxenutbildningscoach som arbetar med utbud av fortbildning i olika former, dels en arbetsmarknadscoach som tillsammans med kommunens Arbetsmarknadsenheten ger stöd till de som har utmaningar på arbetsmarknaden, samt dels en företagscoach som stödjer lokala företag i samarbete med kommunens näringslivsfunktion.

Omställningskontoret är resultatet av ett samarbete mellan ett flertal offentlig organisationer och Strömstads Kommun. Total kostnad för satsningen är fyra mkr varav lejonparten är statliga medel via Tillväxtverket och Regionen. En mindre del finansieras av kommunen själv. Denna initiala finansiering är tänkt att klara de första 18 månaders projektbudget (personal, drift och lokalhyra). Omställningskontoret ska inom sitt uppdrag utreda finansieringsmodell för framtida utvecklingsarbete i noder. Delfinansiering via EU:s utvecklingsfonder, nationella medel för lokal tillväxt och omställning blir viktiga källor, även kommunen kommer att behöva budgetera för insatser.Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Richard Holm