HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Flerval

Medborgarundersökning

Strömstad är en bra plats att leva och bo på. Det tycker hälften av alla som svarat på 2016 års medborgarundersökning, en undersökning där kommuninvånarna betygsätter sin kommun. Totalt deltog 134 kommuner i undersökningen 2016.

600 personer ombads under hösten att tycka till om boplatsen Strömstad och service som den egna kommunen ger. Drygt 250 personer svarade på enkäten som SCB skickade ut.

Helhetsbetyget om kommunen som en plats att leva och bo ligger i linje med övriga deltagande kommuner, 46 procent av de som svarat kan tänka sig att rekommendera sina vänner att flytta hit. Särskilt nöjda är invånarna i fråga om tillgång till kommersiellt utbud och arbetstillfällen.

Utvecklingsområden

Medborgarundersökningen ger vägledning för hur kommunens verksamheter kan utvecklas. Den visar också vilka områden som är viktiga att prioritera för att bibehålla attraktionskraften gentemot invånare och företag. Förbättringsområden som pekas ut i undersökningen är bland annat bostäder och kommunikationer.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för kommunens verksamheter är 58. Genomsnittsvärdet för deltagande kommuner 2016 var 54.

Bätte än genomsnittskommunen

Synen på bemötande och tillgänglighet på information får högre index i Strömstad än genomsnittet i övriga deltagande kommuner. Detta gäller även stöd för utsatta grupper, gång- och cykelvägar, idrotts- och motionsanläggningar samt renhållning och sophämtning. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för gymnasium och kultur lägre.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Strömstads kommun är 43. Genomsnittet för övriga kommuner ligger på 41.

Se tidigare års resultat och läs mer om Medborgarundersökningen på SCBs webb.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Ny medborgarundersökning 2018

Under hösten har 1 200 Strömstadsbor fått hem en medborgarenkät från Statistiska centralbyrån (SCB). Strömstads kommun vill via denna enkät veta vad du som kommuninvånare är nöjd med och vad du anser kan förbättras. Fokus i enkäten är kommunen som plats att leva och bo på. Sista dagen att svara på enkäten är den 5 november.

Då det är SCB som genomför undersökningen så är det dem som bestämmer urval, genomförande, metod, frågor etc.

Detta för att vi ska kunna jämföra våra resultat över tid och med andra kommuner samt att resultatet blir statistiskt säkerställt.

Mer information om undersökningen och hur den går till finns på SCB:s hemsida: http://www.scb.se/vara-tjanster/insamling-och-undersokning/scbs-medborgarundersokning/länk till annan webbplats

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingschef
Helene Evensen
0526 191 27
helene.evensen@stromstads.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23 

bakgrund

SCB (Statistiska centralbyrå) genomför varje år medborgarundersökningar i flertalet svenska kommuner. Syftet är att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare.

Resultatet bygger på en mängd frågor som ett statistiskt urval invånare får besvara.

Svaren byggs sedan samman till index som varierar mellan 0-100.

Medborgarunderökningen
i Strömstads genomfördes mellan den 5 september och den 8 november 2016.

Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 44 procent enkäten.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-10-12, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck