HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Utveckling av Canning och Skeppsbron

Mer grönyta, torg och utsiktsplatser på Skeppsbron - kommunstyrelsen beslutade i slutet av maj 2018 och under 2019 om en ny inriktning på utvecklingen av Canningområdet och Skeppsbron.

Arbetet med detaljplanen går vidare i linje med kommunstyrelsens beslut. I korthet innebär de anpassningar som gjorts att Skeppsbron inte planeras för bebyggelse, utan bibehålls som parkering med vissa delar tillgänglig för allmänheten som grönyta, Möjligheten att anlägga en strandpromenad kring Rödudden ska tas med i planförslaget. Inriktningsbesluten visar vägen för fortsatt arbete med detaljplanen för Canning och Skeppsbron. .

Vad händer nu?

Arbetet med detaljplanen har fortsatt under 2019, fokus har legat på att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för byggnation av Canningområdet. I slutet av oktober pausades alla arbeten med detaljplanen i avvaktan på ett politiskt ställningstagande om projektets inriktning. Alternativa utföranden har därefter diskuteras för genomlysa hur området på bästa sätt kan utvecklas utifrån de ekonomiska förutsättningarna som finns. Ett beslut gällande projektets fortsatta inriktning avses fattas av kommunfullmäktige under våren 2020.

Bakgrund

Kommunen anordnade år 2016 en markanvisningstävling för Canning och Skeppsbron där Riksbyggens förslag till utformning av området, med utgångspunkt i av kommunen uppsatta tävlingskriterier, utsågs till vinnare. En detaljplan togs fram som möjlliggjorde då önskad byggnation.

Byggplanerna har därefter prövats vid flera tillfällen och beslut har tagits om att minska volymen byggnation. Detaljplanens slutliga utformning och totala volym byggnation bestäms i samband med slutligt antagande av detaljplanen.

Alla planhandlingar och kartorlänk till annan webbplats

Intäkter kopplat till antal bostäder

Kommunens kostnader för att iordningställa området kompenseras av de intäkter som man får vid försäljning av marken till Riksbyggen som har option på att köpa och bebygga området. Ekonomin är dock nära kopplad till hur många bostäder kommunen via detaljplanen slutligen tillåter att det skapas i området. Detta eftersom priset för marken hänger samman med hur många bostäder som kan tillskapas.

Kommunens kostnader

Kommunen bekostar detaljplanearbetet med tillhörande utredningar, iordningställer allmänna platser såsom gator, kajer, torg, broar, badplats på Skeppsbroplatsen. I detta ingår nedtagning av berg och rivning av byggnader samt marksanering.

Kommunens kostnader för iordningställande av allmän plats blir i princip den samma oavsett vilken volym byggnation som tillåts eftersom infrastrukturen till stor del behövs oavsett, under förutsättning att inte någon del av projektet skulle utgå i sin helhet.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad