HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Strömstiernaskolans likabehandlingsplan

1 Inledning

Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns för att Strömstiernaskolans elever ska veta att ingen elev ska acceptera att bli diskriminerad, trakasserad eller kränkt, om någon elev skulle uppleva detta ska hen och dess vårdnadshavare veta vem man ska vända sig till. Planen är också till för att rektorn och dess personal ska ha tydliga riktlinjer för hur man ska agera om diskriminering, trakasserier och kränkning upptäcks.

Vad är kränkande behandling?
Begrepp och definitioner

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Mobbning är en form för kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Diskrimineringsgrunderna

En person är skyddad mot diskriminering utifrån det som diskrimineringslagen kallar diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet/ könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Könsöverskridande identitet eller uttryck betyder att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna/man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Funktionshinder definieras som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Nedsättningen kan vara ett resultat av en skada/sjukdom, vara medfödd eller kan förväntas uppstå senare.

Sexuell läggning utgår ifrån om man identifierar sig som homosexuell (samkön), heterosexuell (olika kön) eller bisexuell (sam/olika kön).

Kränkande behandling menas att utsättas för ett uppträdande som utan samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.

* Skolverket påpekar att begreppet mobbning inte längre förekommer i författningarna.

Skillnad på att bli diskriminerad och trakasserad?

Diskriminering utgår ifrån makt, varför diskriminering inte kan ske mellan elever utan istället mellan personal och elev.

Man kan bli diskriminerad, trakasserad eller kränkt i direkta möten med människor men också via Internet och telefon. Det kan vara en eller flera personer som riktar trakasserier och kränkande beteenden mot en eller flera elever. På Strömstiernaskolan accepterar vi inga av dessa beteenden och har en tydlig struktur i hur vi hanterar eventuella missförhållanden. Se rubrik: Rutiner

2. Förebyggande åtgärder

Skolverket har ålagt huvudmannen att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.

Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Det främjande och förebyggande arbetet på Strömstiernaskolan sker genom:

 • Många vuxna som rör sig ute i verksamheten: skolvärdar, elevcoach, skolkurator, skolsköterska, lärare, speciallärare, specialpedagog, rektorer, studie- och yrkesvägledare, städ- och kökspersonal med flera. 
 • RAST-aktiviteter, planerade aktiviteter på raster.
 • Mobilfri skola.
 • Bemannad cafeteria/skolbibliotek centralt i skolan.
 • Tydliga ordningsregler som är framtagna gemensamt skola – elev – vårdnadshavare
 • Tydliga och kända rutiner vid kränkningar.
 • Elevråd och klassråd/mentorstid.
 • Team Smarts verksamhet med antidrogarbete, trivselkvällar, etc
 • Temadagar
 • Trivselenkät varje termin

3. Strömstiernaskolans gemensamma ordningsregler

 • Vi visar hänsyn och tänker på vad vi säger till varandra.
 • Vi är alla ansvariga för studieron i klassrummet.
 • Vi kommer förberedda och i god tid till lektionerna.
 • Vi är mobilfria på lektionerna.
 • Lärarna bestämmer när och hur datorn ska användas i klassrummet.
 • Vi tar hand om vår miljö och våra möbler. Vi slänger skräp i papperskorgar, både inne och ute.
 • Det är förbjudet att använda och förvara tobak, e-cigaretter, alkohol och andra droger.
 • Energidryck är förbjudet på skolan
 • Skolan är ingen allmän plats, utan är en arbetsplats för elever och personal. Besökande till Strömstiernaskolan ska anmäla sitt besök till rektor eller biträdande rektor i god tid. Vårdnadshavare är alltid välkomna.

4. Rutiner

Alla elever ska känna sig trygga på Strömstiernaskolan. Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier eller annan kränkande handling. Alla som arbetar på Strömstiernaskolan har ett gemensamt ansvar för att motverka trakasserier och kränkande behandling. Varje form av trakasseri och kränkning skall snabbt åtgärdas. Vuxna skall alltid föregå med gott exempel, ingripa och följa upp vid kännedom om att elever har utsatts.

Snabb ärendehantering vid förekomst av kränkningar/trakasserier,

Skolans utgångspunkt är att brott och kriminalitet ska behandlas på samma sätt i skolan som i övriga samhället 

Vid kännedom om kränkning mellan elever ska följande rutiner följas:

 1. Personal får kännedom om att elev är utsatt för kränkande behandling och kan göra bedömningen att ärendet ska skickas vidare till elevcoach/skolvärd.
 2. Personal kontaktar skolvärd/elevcoach så snabbt som möjligt.
 3. Skolvärd och/eller elevcoach träffar berörda elever och utreder fakta. Elev kan komma att hämtas från lektionspass. Ogiltig frånvaro kommer inte att ges. Utifrån ärendets art görs bedömningen om ärendet ska utredas vidare och/eller kontakt med annan myndighet ska tas.
 4. Återkoppling till mentor och i de flesta fall även till vårdnadshavare.
 5. I de fall där elevcoach/ skolvärd/ rektor gör bedömningen att annan myndighet såsom socialtjänst eller polis ska kontaktas görs detta. I de fall där misstanke om brott finns kontaktas alltid polis. Det är polisens, inte skolans, uppgift att bedöma om så sedan är fallet. Med brottslig handling avses här i första hand stölder, skadegörelse, våld, hot, hets mot folkgrupp, narkotikainnehav, langning eller vapeninnehav.
 6. Vid eventuell utredning om kränkande behandling dokumenteras detta på specifik blankett och ligger till grund för åtgärder. Vid hantering av trakasserier och kränkande behandling informeras alltid rektor som i sin tur informerar huvudmannen (utbildningsförvaltningen). Om den kränkande behandlingen inte omgående upphör tar rektorn beslut i samråd med elevhälsan om vidare åtgärder.
 7. Skolvärdar och/eller elevcoach i samråd med mentor följer kontinuerligt upp ärendet till dess att ärendet avslutas och kränkningen helt upphört. Om uppföljningen visar att trakasserierna eller kränkningarna inte upphört sätts ytterligare åtgärder in av rektorn som hela tiden informerats via elevcoach/skolvärd/mentorer. Åtgärderna beslutas utifrån individ och sammanhang.
 8. Dokumentation lämnas av elevcoach och/eller skolvärd efter avslutat ärende till skolexpeditionen för arkivering.

Vid kännedom om kränkning när elev kränks av personal ska följande rutiner följas:

 1. Personal, elev eller vårdnadshavare får kännedom om att elev är utsatt för kränkande behandling av personal
 2. Rektorn ska informeras så snabbt som möjligt
 3. Rektor utreder eller utser annan lämplig person för uppgiften att utreda och kartlägga vad som hänt.
 4. Rektor informerar vårdnadshavare. Rektor informerar huvudman (utbildningsförvaltningen) samt eventuellt elevhälsan och HR-avdelningen.
 5. Utredningen ligger till grund för åtgärder. Elevhälsan finns som stöd för åtgärder kring eleven. Uppföljning av ärendet genomförs av rektor i samråd med elevhälsan och HR. Rektor återkopplar till vårdnadshavare och eventuellt förvaltningschef. Rektor är ytterst ansvarig utifrån skollagen.

Om elev stör undervisningen eller uppträder olämpligt:

Om elev bryter mot gällande ordningsregler på skolan (både i och utanför klassrummet) och inte ändrar sitt uppförande efter uppmanign från lärare, har skolan rätt att vidta någon av följande åtgärder:
 • Eleven utvisas från klassrummet under återstoden av lektionen eller den tid som läraren beslutar.om. (Skollagen Kap 5, § 7)
 • Eleven får en kvarsitting i skolan på anvisad plats och tid.( Skollagen Kap. 5, § 8)
 • Eleven får en skriftlig varning av rektor där eleven och vårdnadshavare får information kring åtgärder. (Skollagen Kap 5, § 11)
 • Eleven får en tillfällig omplacering som kan vara i annan klass/ undervisningsgrupp. Tillfällig omplacering får ske upp till maximalt 4 veckor (Skollagen Kap 5, § 12)
 • Eleven får en tillfällig placering i annan skolenhet av rektorn upp till maximalt 4 veckor. (Skollagen Kap 5, § 13)
 • Eleven blir avstängd från skolan och får inte vistas på skolans område. Avstängning sker under maximalt en vecka. Rektor ska informera huvudman och socialnämnden och eleven får yttra sig ihop med vårdnadshavare före beslut om avstängning. (Skollagen Kap 5, § 14-15)

En individuell bedömning av regelverket och åtgärder sker alltid utifrån rektorns bedömning och ofta i samråd med elev, personal och vårdnadshavare före beslut.

Vit skolbyggnad.

besöksadress

Besöksadress
Norra Linnégatan 4, Strömstad
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook

skolledning

Rektor
Eva Hoffström
0526-192 44
eva.hoffstrom@stromstad.se

Biträdande rektor
Anna Säreborn Haugstöl
0526-194 12
anna.sareborn.haugstol@stromstad.se

service och stöd

Skolvärdar
Juan Araos
0526-192 40
juan.araos@stromstad.se

Maria Hansson
0526-191 32
maria.hansson@stromstad.se

Sandra Alexandersson
0526-192 18
sandra.alexandersson@stromstad.se

Elevcoach
Ingela Karlsson
072-142 34 60
ingela.karlsson@stromstad.se

Vaktmästare
Mattias Magnusson
072-704 24 41
mattias.magnusson@stromstad.se

Skolsköterska
Veronica Böhn
0526-192 56
veronica.bohn@stromstad.se

Kurator
Marianne Wester
0526-194 13
marianne.wester@stromstad.se

Specialpedagog
Linda Zäll
072-141 33 99
linda.zall@stromstad.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Oxenwaldt
0526-19 387
karin.oxenwaldt@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-02-06, Eva Hoffström

SIDANSVARIG: Eva Hoffström